Đến tháng 10 Tỉnh Nam Định đã giải quyết
99,4%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00h:00 ngày 25/10/2020)