Đến tháng 12 UBND Thành phố Nam Định Tỉnh Nam Định đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00h:00 ngày 04/12/2021)