Đến tháng 6 Sở Nội vụ Tỉnh Nam Định đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00h:00 ngày 13/06/2021)