Đến tháng 4 Sở Nội vụ Tỉnh Nam Định đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00h:00 ngày 01/04/2020)