Đến tháng 8 Sở Nội vụ Tỉnh Nam Định đã giải quyết
99,8%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00h:00 ngày 24/08/2019)