Đến tháng 8 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Nam Định đã giải quyết
99,9%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00h:00 ngày 13/08/2022)