Đến tháng 12 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Tỉnh Nam Định đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00h:00 ngày 09/12/2023)