Đến tháng 9 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Nam Định đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00h:00 ngày 28/09/2022)