Đến tháng 8 Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Nam Định đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00h:00 ngày 11/08/2020)