Đến tháng 9 UBND Huyện Giao Thủy Tỉnh Nam Định đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00h:00 ngày 28/09/2022)