Đến tháng 12 UBND Huyện Giao Thủy Tỉnh Nam Định đã giải quyết
99,9%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00h:00 ngày 04/12/2021)