Đến tháng 6 UBND Huyện Giao Thủy Tỉnh Nam Định đã giải quyết
99,9%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00h:00 ngày 14/06/2021)