Đến tháng 1 Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tỉnh Nam Định đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00h:00 ngày 21/01/2022)