Đến tháng 6 Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tỉnh Nam Định đã giải quyết
100,0%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00h:00 ngày 14/06/2021)