Đến tháng 8 Ban Quản lý các Khu công nghiệp Tỉnh Nam Định đã giải quyết
99,6%
hồ sơ đúng hạn
(tự động cập nhật vào lúc
00h:00 ngày 13/08/2022)