Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

96 hồ sơ

Đã xử lý

108 hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận trong tháng 5
23
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Lĩnh vực Văn hóa 65 0 65 63 7 0 100% 3 0 0 0
Lĩnh vực Thể thao 3 0 3 3 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Nội vụ 4 0 4 4 1 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Gia đình 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Du Lịch 24 0 24 30 0 0 100% 4 0 0 0
Lĩnh Vực Di sản 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
TỔNG

96

0

96

100

8

0

100%

7

0

0

0

Top