Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

187 hồ sơ

Đã xử lý

186 hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận trong tháng 9
20
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Lĩnh vực Văn hóa 164 0 164 137 27 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Thể thao 5 0 5 5 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Nội vụ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực hỗ trợ DN nhỏ và vừa 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Gia đình 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Du Lịch 21 5 16 20 0 0 100% 1 0 0 0
Lĩnh Vực Di sản 3 0 3 3 0 0 100% 0 0 0 0
TỔNG

193

5

188

165

27

0

100%

1

0

0

0

Top