Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

97 hồ sơ

Đã xử lý

95 hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận trong tháng 5
27
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Lĩnh vực Văn hóa 83 0 83 56 23 0 100% 4 0 0 0
Lĩnh vực Thể thao 1 0 1 1 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Nội vụ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Gia đình 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Du Lịch 15 5 10 13 0 0 100% 2 0 0 0
Lĩnh Vực Di sản 3 0 3 3 0 0 100% 0 0 0 0
TỔNG

102

5

97

73

23

0

100%

6

0

0

0

Top