Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

84 hồ sơ

Đã xử lý

84 hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận trong tháng 6
3
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Lĩnh vực Văn hóa 80 0 80 74 5 0 100% 1 0 0 0
Lĩnh vực Thể thao 1 0 1 1 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Nội vụ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Gia đình 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Du Lịch 4 1 3 4 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh Vực Di sản 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
TỔNG

85

1

84

79

5

0

100%

1

0

0

0

Top