Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

157 hồ sơ

Đã xử lý

174 hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận trong tháng 8
3
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Lĩnh vực Văn hóa 116 0 116 110 13 0 100% 1 0 0 0
Lĩnh vực Thể thao 3 0 3 3 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Nội vụ 4 0 4 4 1 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Gia đình 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Du Lịch 34 0 34 43 0 0 100% 1 0 0 0
Lĩnh Vực Di sản 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
TỔNG

157

0

157

160

14

0

100%

2

0

0

0

Top