Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

226 hồ sơ

Đã xử lý

233 hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận trong tháng 10
27
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Lĩnh vực Văn hóa 164 0 164 158 14 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Thể thao 3 0 3 3 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Nội vụ 14 0 14 4 1 0 100% 10 0 0 0
Lĩnh vực Gia đình 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Du Lịch 40 0 40 50 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh Vực Di sản 5 0 5 3 0 0 100% 2 0 0 0
TỔNG

226

0

226

218

15

0

100%

12

0

0

0

Top