Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch

Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

16 hồ sơ

Đã xử lý

15 hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận trong tháng 1
16
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Lĩnh vực Văn hóa 14 0 14 14 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Thể thao 1 0 1 0 0 0 -- 1 0 0 0
Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Nội vụ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Gia đình 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Du Lịch 1 0 1 1 0 0 100% 1 0 0 0
Lĩnh Vực Di sản 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
TỔNG

16

0

16

15

0

0

100%

2

0

0

0

Top