Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

6233 hồ sơ

Đã xử lý

6216 hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận trong tháng 12
73
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Lĩnh vực Trồng trọt 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Thủy sản 1142 0 1142 972 151 0 100% 19 0 0 0
Lĩnh vực Thủy lợi 45 1 44 36 3 0 100% 6 0 0 0
Lĩnh vực Thú y 4078 20 4058 3930 140 0 100% 8 0 0 0
Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình 39 1 38 39 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 664 4 660 628 31 0 100% 5 0 0 0
Lĩnh vực Lâm nghiệp 36 0 36 34 0 0 100% 2 0 0 0
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Khuyến nông 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Chăn nuôi 1 0 1 0 0 0 -- 1 0 0 0
Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 254 0 254 252 0 0 100% 2 0 0 0
TỔNG

6259

26

6233

5891

325

0

100%

43

0

0

0

Top