Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

1914 hồ sơ

Đã xử lý

1864 hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận trong tháng 5
459
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Lĩnh vực Trồng trọt 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Thủy sản 353 10 343 251 72 0 100% 30 0 0 0
Lĩnh vực Thủy lợi 10 2 8 6 0 0 100% 4 0 0 0
Lĩnh vực Thú y 1326 0 1326 1169 154 0 100% 2 0 1 0
Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình 7 1 6 5 0 0 100% 2 0 0 0
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 188 2 186 164 1 0 100% 23 0 0 0
Lĩnh vực Lâm nghiệp 3 0 3 3 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Khuyến nông 2 0 2 2 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Chăn nuôi 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 40 0 40 37 0 0 100% 3 0 0 0
TỔNG

1929

15

1914

1637

227

0

100%

64

0

1

0

Top