Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

3815 hồ sơ

Đã xử lý

3808 hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận trong tháng 9
445
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Lĩnh vực Trồng trọt 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Thủy sản 990 10 980 892 79 0 100% 19 0 0 0
Lĩnh vực Thủy lợi 15 2 13 11 3 0 100% 1 0 0 0
Lĩnh vực Thú y 2356 0 2356 2059 290 0 100% 7 0 0 0
Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình 15 1 14 14 0 0 100% 1 0 0 0
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 378 2 376 365 12 0 100% 1 0 0 0
Lĩnh vực Lâm nghiệp 14 0 14 14 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, Môi trường và Khuyến nông 8 0 8 8 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Chăn nuôi 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Bảo vệ thực vật 78 0 78 75 1 0 100% 1 0 1 0
TỔNG

3854

15

3839

3438

385

0

100%

30

0

1

0

Top