Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

3130 hồ sơ

Đã xử lý

3131 hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận trong tháng 6
154
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật 199 0 199 192 0 0 100% 7 0 0 0
Lĩnh vực Thủy sản 565 0 565 494 60 0 100% 11 0 0 0
Lĩnh vực Thủy lợi 17 1 16 12 1 0 100% 4 0 0 0
Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình 19 1 18 17 0 0 100% 2 0 0 0
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản 272 4 268 247 24 0 100% 1 0 0 0
Lĩnh vực Phát triển nông thôn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Kiểm Lâm 6 0 6 6 0 0 100% 0 0 0 0
Lĩnh vực Chăn nuôi thú y 2078 20 2058 1959 119 0 100% 0 0 0 0
TỔNG

3156

26

3130

2927

204

0

100%

25

0

0

0

Top