Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

4358 hồ sơ

Đã xử lý

4188 hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận trong tháng 12
61
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp Tác Xã 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 4306 8 4298 2174 1962 0 100% 36 0 134 0
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 66 10 56 44 4 0 100% 3 0 11 4
Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA 5 0 5 4 0 0 100% 1 0 0 0
Lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
TỔNG

4377

18

4359

2222

1966

0

100%

40

0

145

4

Top