Sở Kế hoạch và Đầu tư

Bộ phận tiếp nhận & Trả kết quả

Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

3027 hồ sơ

Đã xử lý

2938 hồ sơ

Hồ sơ tiếp nhận trong tháng 9
391
Lĩnh vực Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Lĩnh vực Thanh tra 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của Hợp Tác Xã 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp xã hội 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp 3058 78 2980 1718 1182 1 99,97% 38 0 118 1
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam 71 15 56 34 1 0 100% 3 0 28 5
Lĩnh vực Đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển ODA 8 2 6 6 1 0 100% 0 0 1 0
Lĩnh vực Đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
TỔNG

3137

95

3042

1758

1184

1

99,97%

41

0

147

6

Top