• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 2946/QĐ-UBND 09/12/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
2 2746/QĐ-UBND 16/11/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài chính
3 2640/QĐ-UBND 30/10/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
4 2639/QĐ-UBND 30/10/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
5 2577/QĐ-UBND 22/10/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
6 2576/QĐ-UBND 22/10/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 2491/QĐ-UBND 08/10/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
8 2464/QĐ-UBND 07/10/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
9 2463/QĐ-UBND 07/10/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
10 2403/QĐ-UBND 29/09/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
1 2 3 4 5  ... 
Top