• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 874/QĐ-UBND 11/05/2022 Quyết định Công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT
2 777/QĐ-UBND 25/04/2022 Quyết định QĐ v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 768/QĐ-UBND 22/04/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
4 767/QĐ-UBND 22/04/2022 Quyết định QĐ về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện
5 719/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định V/v phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
6 720/QĐ-UBND 14/04/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
7 527/QĐ-UBND 16/03/2022 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
8 397/QĐ-UBND 25/02/2022 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực đo đạc và bản đồ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
9 400/QĐ-UBND 25/02/2022 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
10 399/QĐ-UBND 25/02/2022 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
1 2 3 4 5  ... 
Top