• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 2491/QĐ-UBND 08/10/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
2 2464/QĐ-UBND 07/10/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
3 2463/QĐ-UBND 07/10/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
4 2403/QĐ-UBND 29/09/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
5 2290/QĐ-UBND 15/09/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện và thuộc phạm vi quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
6 2253/QĐ-UBND 10/09/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
7 2240/QĐ-UBND 10/09/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
8 2050/QĐ-UBND 18/08/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện
9 1959/QĐ-UBND 10/08/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện, cấp xã
10 1888/QĐ-UBND 31/07/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
1 2 3 4 5  ... 
Top