• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 1888/QĐ-UBND 31/07/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
2 1884/QĐ-UBND 31/07/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
3 1623/QĐ-UBND 07/07/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
4 1534/QĐ-UBND 29/06/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
5 1533/QĐ-UBND 29/06/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông
6 1455/QĐ-UBND 19/06/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
7 1381/QĐ-UBND 12/06/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
8 1361/QĐ-UBND 10/06/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư
9 1134/QĐ-UBND 14/05/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
10 1049/QĐ-UBND 04/05/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC sửa đổi, thay thế, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
1 2 3 4 5  ... 
Top