• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 2282/QĐ-UBND 22/10/2021 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra tỉnh
2 2180/QĐ-UBND 08/10/2021 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
3 2179/QĐ-UBND 08/10/2021 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
4 2106/QĐ-UBND 30/09/2021 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ
5 1901/QĐ-UBND 01/09/2021 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND cấp huyện
6 1873/QĐ-UBND 30/08/2021 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
7 1769/QĐ-UBND 19/08/2021 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, UBND cấp huyện
8 1754/QĐ-UBND 17/08/2021 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo
9 1682/QĐ-UBND 09/08/2021 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp
10 1681/QĐ-UBND 09/08/2021 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
1 2 3 4 5  ... 
Top