• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

71359 hồ sơ

Đã xử lý

68241 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

10521

Hồ sơ đã xử lý

10755

99.8 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7890

Hồ sơ đã xử lý

7281

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10440

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.4 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11382

Hồ sơ đã xử lý

11393

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12017

Hồ sơ đã xử lý

12306

99.2 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

3598

Hồ sơ đã xử lý

3461

99.6 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 12/08/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Vụ Bản 1260 31 1229 1073 105 1 99,92% 59 0 14 8
UBND thị trấn Gôi 235 4 231 199 34 2 99,15% 0 0 0 0
UBND xã Cộng Hòa 721 0 721 535 182 4 99,45% 0 0 0 0
UBND xã Đại An 770 1 769 542 222 0 100,00% 6 0 0 0
UBND xã Đại Thắng 301 0 301 162 134 5 98,34% 0 0 0 0
UBND xã Hiển Khánh 718 1 717 535 182 0 100,00% 0 0 0 1
UBND xã Hợp Hưng 339 0 339 266 72 0 100,00% 0 0 0 1
UBND xã Kim Thái 286 0 286 3 279 4 98,60% 0 0 0 0
UBND xã Liên Bảo 448 3 445 411 36 1 99,78% 0 0 0 0
UBND xã Liên Minh 293 1 292 4 288 1 99,66% 0 0 0 0
UBND xã Minh Tân 310 0 310 189 121 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Minh Thuận 563 0 563 476 86 1 99,82% 0 0 0 0
UBND xã Quang Trung 114 0 114 112 0 1 99,12% 0 0 0 1
UBND xã Tam Thanh 497 0 497 383 113 0 100,00% 0 0 1 0
UBND xã Tân Khánh 530 3 527 5 519 3 99,43% 0 0 0 3
UBND xã Tân Thành 236 0 236 226 9 1 99,58% 0 0 0 0
UBND xã Thành Lợi 757 1 756 231 516 9 98,81% 0 0 0 1
UBND xã Trung Thành 920 0 920 647 271 2 99,78% 0 0 0 0
UBND xã Vĩnh Hào 818 0 818 646 170 2 99,76% 0 0 0 0
Top