• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

94503 hồ sơ

Đã xử lý

90408 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7996

Hồ sơ đã xử lý

7280

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10741

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.4 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11558

Hồ sơ đã xử lý

11393

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12319

Hồ sơ đã xử lý

12305

99.2 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

12575

Hồ sơ đã xử lý

12001

99.4 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

12882

Hồ sơ đã xử lý

13629

99.3 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 30/09/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Vụ Bản 1542 31 1511 1355 123 1 99,93% 40 0 10 13
UBND thị trấn Gôi 361 4 357 291 68 2 99,45% 0 0 0 0
UBND xã Cộng Hòa 928 0 928 679 245 4 99,57% 0 0 0 0
UBND xã Đại An 930 1 929 667 263 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Đại Thắng 810 0 810 522 280 5 99,38% 3 0 0 0
UBND xã Hiển Khánh 1019 1 1018 772 237 2 99,80% 7 0 0 1
UBND xã Hợp Hưng 524 0 524 433 90 0 100,00% 0 0 0 1
UBND xã Kim Thái 620 0 620 138 478 4 99,35% 0 0 0 0
UBND xã Liên Bảo 799 3 796 761 37 1 99,87% 0 0 0 0
UBND xã Liên Minh 387 1 386 11 375 1 99,74% 0 0 0 0
UBND xã Minh Tân 510 0 510 302 208 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Minh Thuận 681 0 681 552 128 1 99,85% 0 0 0 0
UBND xã Quang Trung 476 0 476 331 143 1 99,79% 0 0 0 1
UBND xã Tam Thanh 685 0 685 516 168 0 100,00% 0 0 1 0
UBND xã Tân Khánh 708 3 705 85 615 5 99,29% 0 0 0 3
UBND xã Tân Thành 416 0 416 404 11 1 99,76% 0 0 0 0
UBND xã Thành Lợi 891 1 890 236 645 9 98,99% 0 0 0 1
UBND xã Trung Thành 1347 0 1347 989 356 2 99,85% 0 0 0 0
UBND xã Vĩnh Hào 1024 0 1024 798 224 2 99,80% 0 0 0 0
Top