• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

94503 hồ sơ

Đã xử lý

90408 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7996

Hồ sơ đã xử lý

7280

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10741

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.4 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11558

Hồ sơ đã xử lý

11393

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12319

Hồ sơ đã xử lý

12305

99.2 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

12575

Hồ sơ đã xử lý

12001

99.4 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

12882

Hồ sơ đã xử lý

13629

99.3 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 30/09/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Xã Yên Hồng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Lộc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Tân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Huyện Ý Yên 336 0 336 38 70 209 34,07% 6 12 0 1
UBND Thị Trấn Lâm 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Bằng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Bình 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Chính 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Cường 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Đồng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Dương 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Hưng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Khang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Khánh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Lợi 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Lương 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Minh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Mỹ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Nghĩa 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Nhân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Ninh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Phong 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Phú 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Phúc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Phương 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Quang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Thắng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Thành 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Thọ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Tiến 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Trị 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Trung 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Top