• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

59643 hồ sơ

Đã xử lý

56047 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

9728

Hồ sơ đã xử lý

7399

99.8 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

10522

Hồ sơ đã xử lý

10755

96.3 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7890

Hồ sơ đã xử lý

7281

99.3 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10440

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.3 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11382

Hồ sơ đã xử lý

11170

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

3898

Hồ sơ đã xử lý

3796

99.3 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 10/07/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Trực Ninh 1204 1 1203 1120 72 3 99,75% 7 0 1 1
UBND thị trấn Cát Thành 1 1 0 0 0 0 -- 0 0 1 0
UBND thị trấn Cổ Lễ 3 3 0 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND Thị trấn Ninh Cường 8 8 0 0 0 0 -- 0 8 0 0
UBND xã Liêm Hải 11 11 0 0 0 0 -- 0 11 0 0
UBND xã Phương Định 12 12 0 0 0 0 -- 0 12 0 0
UBND xã Trực Chính 3 3 0 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND xã Trực Cường 2 2 0 0 0 0 -- 0 2 0 0
UBND xã Trực Đại 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Trực Đạo 3 3 0 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND xã Trực Hùng 3 3 0 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND xã Trực Hưng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Trực Khang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Trực Mỹ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Trực Nội 4 2 2 2 0 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Trực Thái 11 10 1 0 0 0 -- 0 11 0 0
UBND xã Trực Thắng 5 5 0 0 0 0 -- 0 5 0 0
UBND xã Trực Thanh 2 2 0 0 0 0 -- 0 2 0 0
UBND xã Trực Thuận 22 0 22 17 3 2 90,91% 0 0 0 0
UBND xã Trực Tuấn 3 3 0 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND xã Trung Đông 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Việt Hùng 8 8 0 0 0 0 -- 0 7 1 0
Top