• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

94503 hồ sơ

Đã xử lý

90408 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7996

Hồ sơ đã xử lý

7280

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10741

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.4 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11558

Hồ sơ đã xử lý

11393

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12319

Hồ sơ đã xử lý

12305

99.2 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

12575

Hồ sơ đã xử lý

12001

99.4 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

12882

Hồ sơ đã xử lý

13629

99.3 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 30/09/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Trực Ninh 1630 1 1629 1485 115 9 99,44% 19 0 1 1
UBND thị trấn Cát Thành 7 1 6 3 0 0 100,00% 3 0 1 0
UBND thị trấn Cổ Lễ 6 3 3 3 0 0 100,00% 0 3 0 0
UBND Thị trấn Ninh Cường 10 8 2 1 0 0 100,00% 1 8 0 0
UBND xã Liêm Hải 13 11 2 0 1 0 100,00% 1 11 0 0
UBND xã Phương Định 16 12 4 3 1 0 100,00% 0 12 0 0
UBND xã Trực Chính 5 1 4 0 4 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Trực Cường 3 2 1 1 0 1 50,00% 0 1 0 0
UBND xã Trực Đại 3 0 3 3 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Trực Đạo 5 2 3 2 0 0 100,00% 1 2 0 0
UBND xã Trực Hùng 29 0 29 19 10 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Trực Hưng 1 0 1 0 1 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Trực Khang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Trực Mỹ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Trực Nội 4 2 2 2 0 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Trực Thái 4 0 4 3 0 0 100,00% 1 0 0 0
UBND xã Trực Thắng 5 5 0 0 0 0 -- 0 5 0 0
UBND xã Trực Thanh 1 0 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Trực Thuận 92 0 92 82 6 2 97,78% 2 0 0 0
UBND xã Trực Tuấn 1 0 1 0 0 0 -- 1 0 0 0
UBND xã Trung Đông 5 0 5 4 0 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Việt Hùng 11 8 3 3 0 0 100,00% 0 7 1 0
Top