• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

94503 hồ sơ

Đã xử lý

90408 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7996

Hồ sơ đã xử lý

7280

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10741

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.4 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11558

Hồ sơ đã xử lý

11393

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12319

Hồ sơ đã xử lý

12305

99.2 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

12575

Hồ sơ đã xử lý

12001

99.4 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

12882

Hồ sơ đã xử lý

13629

99.3 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 30/09/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Nam Trực 2225 1 2224 2111 102 2 99,91% 7 0 0 3
UBND thị trấn Nam Giang 831 0 831 443 388 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Hồng 1247 0 1247 21 1226 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Thắng 1029 0 1029 509 520 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa An 731 0 731 509 221 0 100,00% 1 0 0 0
UBND xã Bình Minh 258 0 258 92 166 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Điền Xá 1347 0 1347 587 760 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Đồng Sơn 486 0 486 66 420 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Hồng Quang 350 0 350 254 96 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Cường 1077 0 1077 867 210 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Dương 1123 0 1123 43 1080 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Hải 665 0 665 392 273 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Hoa 555 0 555 401 154 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Hùng 1644 0 1644 1499 145 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Lợi 222 0 222 149 73 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Mỹ 580 0 580 107 473 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Thái 1615 0 1615 1531 84 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Thanh 814 0 814 429 385 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Tiến 1180 0 1180 1056 124 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Toàn 210 0 210 106 104 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Tân Thịnh 1689 0 1689 990 699 0 100,00% 0 0 0 0
Top