• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

52767 hồ sơ

Đã xử lý

50138 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

5232

Hồ sơ đã xử lý

5295

98.6 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

6134

Hồ sơ đã xử lý

6035

99.3 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

6393

Hồ sơ đã xử lý

6093

99.1 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5536

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.8 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6892

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1985

Hồ sơ đã xử lý

2013

99.5 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 12/11/2019)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Nam Trực 1561 0 1561 1288 177 0 100,00% 93 0 1 2
UBND thị trấn Nam Giang 1 0 1 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Nam Hồng 5 0 5 3 2 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Thắng 3 0 3 3 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa An 3 0 3 3 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Bình Minh 1 0 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Điền Xá 15 0 15 7 8 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Đồng Sơn 3 0 3 2 1 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Hồng Quang 20 0 20 2 0 0 100,00% 0 18 0 0
UBND xã Nam Cường 2 0 2 2 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Dương 3 0 3 1 0 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Nam Hải 2 0 2 2 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Hoa 1 0 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Hùng 26 0 26 5 20 1 96,15% 0 0 0 0
UBND xã Nam Lợi 18 0 18 4 2 0 100,00% 4 8 0 0
UBND xã Nam Mỹ 10 0 10 1 2 0 100,00% 0 7 0 0
UBND xã Nam Thái 3 0 3 3 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Thanh 30 0 30 17 12 1 96,67% 0 0 0 0
UBND xã Nam Tiến 5 0 5 0 1 0 100,00% 0 4 0 0
UBND xã Nam Toàn 4 0 4 4 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Tân Thịnh 3 0 3 1 2 0 100,00% 0 0 0 0
Top