• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

70834 hồ sơ

Đã xử lý

67639 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

10521

Hồ sơ đã xử lý

10755

99.8 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7890

Hồ sơ đã xử lý

7281

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10440

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.4 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11382

Hồ sơ đã xử lý

11393

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12017

Hồ sơ đã xử lý

12306

99.2 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

3073

Hồ sơ đã xử lý

2859

99.7 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 11/08/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Nam Trực 1961 1 1960 1764 98 2 99,89% 94 0 0 3
UBND thị trấn Nam Giang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Nam Hồng 3 0 3 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND xã Nam Thắng 650 0 650 266 371 0 100,00% 0 13 0 0
UBND xã Nghĩa An 509 0 509 364 142 0 100,00% 0 3 0 0
UBND xã Bình Minh 162 0 162 12 148 2 98,77% 0 0 0 0
UBND xã Điền Xá 855 0 855 423 431 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Đồng Sơn 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Hồng Quang 100 1 99 43 14 35 61,96% 6 2 0 0
UBND xã Nam Cường 332 1 331 294 37 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Nam Dương 352 0 352 5 343 4 98,86% 0 0 0 0
UBND xã Nam Hải 341 0 341 188 128 25 92,67% 0 0 0 0
UBND xã Nam Hoa 118 1 117 44 65 2 98,20% 7 0 0 0
UBND xã Nam Hùng 998 0 998 858 134 6 99,40% 0 0 0 0
UBND xã Nam Lợi 12 12 0 0 0 0 -- 0 12 0 0
UBND xã Nam Mỹ 76 0 76 19 1 56 26,32% 0 0 0 0
UBND xã Nam Thái 1237 0 1237 1181 56 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Thanh 281 0 281 215 58 8 97,15% 0 0 0 0
UBND xã Nam Tiến 978 2 976 854 120 2 99,80% 0 2 0 0
UBND xã Nam Toàn 90 0 90 42 48 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Tân Thịnh 1186 0 1186 595 583 8 99,33% 0 0 0 0
Top