• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

94503 hồ sơ

Đã xử lý

90408 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7996

Hồ sơ đã xử lý

7280

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10741

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.4 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11558

Hồ sơ đã xử lý

11393

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12319

Hồ sơ đã xử lý

12305

99.2 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

12575

Hồ sơ đã xử lý

12001

99.4 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

12882

Hồ sơ đã xử lý

13629

99.3 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 30/09/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Mỹ Lộc 944 0 944 811 122 0 100,00% 4 0 0 7
UBND thị trấn Mỹ Lộc 373 0 373 218 155 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Mỹ Hà 368 0 368 308 60 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Mỹ Hưng 375 0 375 277 98 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Mỹ Phúc 220 0 220 146 74 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Mỹ Tân 688 0 688 443 243 2 99,71% 0 0 0 0
UBND xã Mỹ Thắng 321 0 321 139 174 5 98,43% 3 0 0 0
UBND xã Mỹ Thành 239 0 239 188 51 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Mỹ Thịnh 275 0 275 96 177 2 99,27% 0 0 0 0
UBND xã Mỹ Thuận 310 0 310 10 300 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Mỹ Tiến 232 0 232 117 115 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Mỹ Trung 113 0 113 78 35 0 100,00% 0 0 0 0
Top