• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

52767 hồ sơ

Đã xử lý

50138 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

5232

Hồ sơ đã xử lý

5295

98.6 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

6134

Hồ sơ đã xử lý

6035

99.3 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

6393

Hồ sơ đã xử lý

6093

99.1 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5536

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.8 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6892

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1985

Hồ sơ đã xử lý

2013

99.5 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 12/11/2019)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Mỹ Lộc 870 0 870 796 60 7 99,19% 3 0 0 5
UBND thị trấn Mỹ Lộc 2 0 2 2 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Mỹ Hà 2 0 2 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Mỹ Hưng 3 0 3 2 1 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Mỹ Phúc 3 0 3 3 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Mỹ Tân 4 0 4 3 0 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Mỹ Thắng 2 0 2 1 0 0 100,00% 0 0 1 0
UBND xã Mỹ Thành 16 0 16 7 0 0 100,00% 0 9 0 0
UBND xã Mỹ Thịnh 3 0 3 1 0 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Mỹ Thuận 5 0 5 2 0 0 100,00% 0 3 0 0
UBND xã Mỹ Tiến 1 0 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Mỹ Trung 3 0 3 1 1 0 100,00% 0 1 0 0
Top