• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

59643 hồ sơ

Đã xử lý

56047 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

9728

Hồ sơ đã xử lý

7399

99.8 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

10522

Hồ sơ đã xử lý

10755

96.3 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7890

Hồ sơ đã xử lý

7281

99.3 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10440

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.3 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11382

Hồ sơ đã xử lý

11170

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

3898

Hồ sơ đã xử lý

3796

99.3 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 11/07/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Giao Thủy 2120 61 2059 2053 36 0 100,00% 26 0 5 0
UBND thị trấn Ngô Đồng 28 0 28 27 0 0 100,00% 0 0 1 0
UBND thị trần Quất Lâm 995 0 995 12 980 3 99,70% 0 0 0 0
UBND xã Bạch Long 1209 0 1209 647 560 2 99,83% 0 0 0 0
UBND xã Bình Hòa 4 2 2 2 0 1 66,67% 0 1 0 0
UBND xã Giao An 464 0 464 47 399 18 96,12% 0 0 0 0
UBND xã Giao Châu 9 0 9 0 8 1 88,89% 0 0 0 0
UBND xã Giao Hà 119 0 119 82 36 1 99,16% 0 0 0 0
UBND xã Giao Hải 265 1 264 19 244 2 99,25% 0 0 0 0
UBND xã Giao Hương 347 2 345 292 45 10 97,12% 0 0 0 0
UBND xã Giao Lạc 80 0 80 51 28 1 98,75% 0 0 0 0
UBND xã Giao Long 70 0 70 40 18 12 82,86% 0 0 0 0
UBND xã Giao Nhân 132 0 132 6 126 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Phong 144 0 144 138 6 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Tân 56 0 56 23 33 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Thanh 254 1 253 83 170 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Giao Thiện 71 0 71 20 50 1 98,59% 0 0 0 0
UBND xã Giao Thịnh 410 0 410 331 64 0 100,00% 0 15 0 0
UBND xã Giao Tiến 146 0 146 105 40 1 99,32% 0 0 0 0
UBND xã Giao Xuân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Giao Yến 603 1 602 379 222 2 99,67% 0 0 0 0
UBND xã Hoành Sơn 129 0 129 100 6 3 97,25% 7 12 0 1
UBND xã Hồng Thuận 376 3 373 298 72 6 98,40% 0 0 0 0
Top