• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

95220 hồ sơ

Đã xử lý

91089 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7996

Hồ sơ đã xử lý

7280

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10741

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.4 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11558

Hồ sơ đã xử lý

11393

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12319

Hồ sơ đã xử lý

12305

99.2 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

12575

Hồ sơ đã xử lý

12001

99.4 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

13599

Hồ sơ đã xử lý

14296

99.3 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 30/09/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Giao Thủy 2628 61 2567 2572 37 0 100,00% 13 0 5 1
UBND thị trấn Ngô Đồng 150 0 150 125 10 6 95,74% 1 8 0 0
UBND thị trần Quất Lâm 1794 0 1794 14 1762 18 99,00% 0 0 0 0
UBND xã Bạch Long 1591 0 1591 849 727 11 99,31% 2 2 0 0
UBND xã Bình Hòa 5 1 4 2 0 1 66,67% 1 1 0 0
UBND xã Giao An 530 0 530 50 462 18 96,60% 0 0 0 0
UBND xã Giao Châu 116 0 116 3 112 1 99,14% 0 0 0 0
UBND xã Giao Hà 173 0 173 129 43 1 99,42% 0 0 0 0
UBND xã Giao Hải 564 1 563 22 539 3 99,47% 0 0 0 0
UBND xã Giao Hương 474 2 472 409 50 10 97,87% 5 0 0 0
UBND xã Giao Lạc 119 0 119 88 30 1 99,16% 0 0 0 0
UBND xã Giao Long 168 0 168 113 39 16 90,48% 0 0 0 0
UBND xã Giao Nhân 233 0 233 45 188 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Phong 165 0 165 155 9 1 99,39% 0 0 0 0
UBND xã Giao Tân 57 0 57 23 34 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Thanh 363 1 362 99 263 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Giao Thiện 272 0 272 106 157 9 96,69% 0 0 0 0
UBND xã Giao Thịnh 567 0 567 415 152 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Tiến 319 0 319 210 69 1 99,64% 39 0 0 0
UBND xã Giao Xuân 75 0 75 39 35 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Giao Yến 957 1 956 586 363 8 99,16% 0 0 0 0
UBND xã Hoành Sơn 232 0 232 199 15 10 95,54% 7 0 0 1
UBND xã Hồng Thuận 463 3 460 356 101 6 98,70% 0 0 0 0
Top