• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

52767 hồ sơ

Đã xử lý

50138 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

5232

Hồ sơ đã xử lý

5295

98.6 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

6134

Hồ sơ đã xử lý

6035

99.3 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

6393

Hồ sơ đã xử lý

6093

99.1 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5536

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.8 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6892

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1985

Hồ sơ đã xử lý

2013

99.5 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 12/11/2019)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Giao Thủy 2900 0 2900 2506 318 42 98,53% 24 1 5 6
UBND thị trấn Ngô Đồng 1 0 1 0 1 0 100,00% 0 0 0 0
UBND thị trần Quất Lâm 8 0 8 6 1 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Bạch Long 6 0 6 4 1 0 100,00% 0 0 0 1
UBND xã Bình Hòa 5 0 5 2 1 0 100,00% 1 1 0 0
UBND xã Giao An 3 0 3 2 1 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Châu 4 0 4 4 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Hà 3 0 3 3 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Hải 3 0 3 2 1 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Hương 4 0 4 3 0 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Giao Lạc 3 0 3 0 3 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Long 7 0 7 0 1 0 100,00% 0 6 0 0
UBND xã Giao Nhân 3 0 3 3 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Phong 4 0 4 4 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Tân 2 0 2 1 0 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Giao Thanh 39 0 39 13 25 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Giao Thiện 3 0 3 3 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Thịnh 3 0 3 3 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Tiến 18 0 18 10 7 1 94,44% 0 0 0 0
UBND xã Giao Xuân 3 0 3 3 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Giao Yến 4 0 4 3 1 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Hoành Sơn 2 0 2 2 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Hồng Thuận 3 0 3 0 2 0 100,00% 1 0 0 0
Top