• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

94503 hồ sơ

Đã xử lý

90408 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7996

Hồ sơ đã xử lý

7280

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10741

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.4 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11558

Hồ sơ đã xử lý

11393

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12319

Hồ sơ đã xử lý

12305

99.2 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

12575

Hồ sơ đã xử lý

12001

99.4 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

12882

Hồ sơ đã xử lý

13629

99.3 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 30/09/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Hải Hậu 3217 75 3142 3134 34 15 99,53% 32 0 2 0
UBND thị trấn Cồn 8 4 4 1 1 1 66,67% 0 5 0 0
UBND thị trấn Thịnh Long 29 1 28 24 1 4 86,21% 0 0 0 0
UBND Thị trấn Yên Định 307 0 307 257 50 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Hải An 107 4 103 58 45 2 98,10% 0 2 0 0
UBND xã Hải Anh 2468 0 2468 1781 682 5 99,80% 0 0 0 0
UBND xã Hải Bắc 1319 0 1319 926 386 7 99,47% 0 0 0 0
UBND xã Hải Châu 8 7 1 0 1 0 100,00% 0 6 1 0
UBND xã Hải Chính 1059 0 1059 768 288 2 99,81% 1 0 0 0
UBND xã Hải Cường 1379 5 1374 858 515 5 99,64% 0 0 0 1
UBND xã Hải Đông 807 2 805 638 142 25 96,89% 0 1 1 0
UBND xã Hải Đường 76 1 75 62 13 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Hải Giang 7 5 2 2 0 0 100,00% 0 5 0 0
UBND xã Hải Hà 330 0 330 209 56 64 80,55% 0 1 0 0
UBND xã Hải Hòa 25 3 22 13 8 0 100,00% 0 4 0 0
UBND xã Hải Hưng 99 2 97 67 28 1 98,96% 1 2 0 0
UBND xã Hải Lộc 66 9 57 24 31 3 94,83% 0 7 1 0
UBND xã Hải Long 25 7 18 3 0 0 100,00% 1 21 0 0
UBND xã Hải Lý 68 8 60 7 4 12 47,83% 1 44 0 0
UBND xã Hải Minh 52 0 52 41 11 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Hải Nam 132 12 120 63 56 2 98,35% 0 11 0 0
UBND xã Hải Ninh 58 1 57 40 16 1 98,25% 0 1 0 0
UBND xã Hải Phong 6 2 4 1 0 0 100,00% 0 5 0 0
UBND xã Hải Phú 17 10 7 6 0 0 100,00% 0 11 0 0
UBND xã Hải Phúc 7 7 0 0 0 0 -- 0 7 0 0
UBND xã Hải Phương 31 10 21 13 2 10 60,00% 0 6 0 0
UBND xã Hải Quang 967 0 967 752 206 9 99,07% 0 0 0 0
UBND xã Hải Sơn 14 5 9 4 5 0 100,00% 0 5 0 0
UBND xã Hải Tân 1508 1 1507 1406 100 1 99,93% 0 1 0 0
UBND xã Hải Tây 10 8 2 2 0 0 100,00% 0 8 0 0
UBND xã Hải Thanh 25 0 25 5 15 2 90,91% 0 2 0 1
UBND xã Hải Triều 4 2 2 2 0 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Hải Trung 657 4 653 376 210 54 91,56% 0 17 0 0
UBND xã Hải Vân 243 2 241 157 84 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Hải Xuân 69 0 69 39 29 0 100,00% 0 1 0 0
Top