• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

71359 hồ sơ

Đã xử lý

68241 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

10521

Hồ sơ đã xử lý

10755

99.8 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7890

Hồ sơ đã xử lý

7281

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10440

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.4 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11382

Hồ sơ đã xử lý

11393

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12017

Hồ sơ đã xử lý

12306

99.2 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

3598

Hồ sơ đã xử lý

3461

99.6 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 12/08/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Hải Hậu 2681 75 2606 2624 33 15 99,44% 7 0 2 0
UBND thị trấn Cồn 6 4 2 0 0 1 0,00% 0 5 0 0
UBND thị trấn Thịnh Long 8 1 7 4 1 3 62,50% 0 0 0 0
UBND Thị trấn Yên Định 245 0 245 209 36 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Hải An 4 4 0 0 0 0 -- 0 4 0 0
UBND xã Hải Anh 1950 1 1949 1435 509 5 99,74% 0 1 0 0
UBND xã Hải Bắc 933 0 933 712 214 7 99,25% 0 0 0 0
UBND xã Hải Châu 7 7 0 0 0 0 -- 0 6 1 0
UBND xã Hải Chính 995 0 995 723 270 2 99,80% 0 0 0 0
UBND xã Hải Cường 1134 8 1126 656 469 1 99,91% 0 8 0 0
UBND xã Hải Đông 774 2 772 618 129 25 96,76% 0 2 0 0
UBND xã Hải Đường 2 1 1 0 1 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Hải Giang 5 5 0 0 0 0 -- 0 5 0 0
UBND xã Hải Hà 176 0 176 93 31 51 70,86% 0 1 0 0
UBND xã Hải Hòa 3 3 0 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND xã Hải Hưng 17 2 15 14 0 0 100,00% 0 3 0 0
UBND xã Hải Lộc 9 9 0 0 0 0 -- 0 8 1 0
UBND xã Hải Long 7 7 0 0 0 0 -- 0 7 0 0
UBND xã Hải Lý 8 8 0 0 0 0 -- 0 8 0 0
UBND xã Hải Minh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Hải Nam 12 12 0 0 0 0 -- 0 12 0 0
UBND xã Hải Ninh 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Hải Phong 2 2 0 0 0 0 -- 0 2 0 0
UBND xã Hải Phú 10 10 0 0 0 0 -- 0 10 0 0
UBND xã Hải Phúc 7 7 0 0 0 0 -- 0 7 0 0
UBND xã Hải Phương 14 10 4 3 0 0 100,00% 0 11 0 0
UBND xã Hải Quang 676 0 676 537 130 9 98,67% 0 0 0 0
UBND xã Hải Sơn 5 5 0 0 0 0 -- 0 5 0 0
UBND xã Hải Tân 1126 1 1125 1040 84 1 99,91% 0 1 0 0
UBND xã Hải Tây 8 8 0 0 0 0 -- 0 8 0 0
UBND xã Hải Thanh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Hải Triều 4 4 0 0 0 0 -- 0 4 0 0
UBND xã Hải Trung 523 4 519 273 179 51 89,86% 0 20 0 0
UBND xã Hải Vân 183 2 181 129 52 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Hải Xuân 14 0 14 4 10 0 100,00% 0 0 0 0
Top