• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

94503 hồ sơ

Đã xử lý

90408 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7996

Hồ sơ đã xử lý

7280

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10741

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.4 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11558

Hồ sơ đã xử lý

11393

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12319

Hồ sơ đã xử lý

12305

99.2 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

12575

Hồ sơ đã xử lý

12001

99.4 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

12882

Hồ sơ đã xử lý

13629

99.3 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 30/09/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND thị trấn Liễu Đề 2 0 2 2 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND thị trấn Quỹ Nhất 2 0 2 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Huyện Nghĩa Hưng 1624 6 1618 274 1224 5 99,67% 111 0 0 10
UBND thị trấn Rạng Đông 19 4 15 14 0 4 77,78% 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Bình 9 0 9 5 3 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Đồng 8 0 8 4 1 0 100,00% 1 2 0 0
UBND xã Nghĩa Hải 12 0 12 3 3 6 50,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Lâm 2 0 2 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Lợi 34 3 31 21 6 0 100,00% 2 5 0 0
UBND xã Nghĩa Phong 4 0 4 3 0 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Phú 18 0 18 15 2 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Tân 2 0 2 2 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Thành 2 1 1 0 1 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Thịnh 2 0 2 1 1 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Phúc Thắng 4 1 3 2 1 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Hoàng Nam 6 0 6 4 2 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Điền 4 0 4 3 0 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Châu 5 1 4 2 1 0 100,00% 0 1 1 0
UBND xã Nghĩa Hồng 14 2 12 3 0 1 75,00% 6 4 0 0
UBND xã Nghĩa Hùng 4 1 3 3 0 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Lạc 7 3 4 3 0 0 100,00% 1 3 0 0
UBND xã Nghĩa Minh 1 0 1 0 1 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Sơn 10 1 9 7 2 1 90,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Thái 189 0 189 118 57 14 92,59% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Trung 11 1 10 10 0 0 100,00% 0 1 0 0
Top