• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

52767 hồ sơ

Đã xử lý

50138 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

5232

Hồ sơ đã xử lý

5295

98.6 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

6134

Hồ sơ đã xử lý

6035

99.3 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

6393

Hồ sơ đã xử lý

6093

99.1 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5536

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.8 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6892

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1985

Hồ sơ đã xử lý

2013

99.5 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 12/11/2019)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND thị trấn Liễu Đề 9 0 9 6 3 0 100,00% 0 0 0 0
UBND thị trấn Quỹ Nhất 38 0 38 11 10 17 55,26% 0 0 0 0
UBND Huyện Nghĩa Hưng 1286 0 1286 481 795 8 99,38% 3 0 0 0
UBND thị trấn Rạng Đông 7 0 7 3 0 0 100,00% 0 4 0 0
UBND xã Nghĩa Bình 1 0 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Đồng 5 0 5 5 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Hải 4 0 4 0 4 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Lâm 1 0 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Lợi 80 0 80 57 16 4 94,81% 0 3 0 0
UBND xã Nghĩa Phong 8 0 8 4 2 2 75,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Phú 6 0 6 6 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Phúc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Tân 5 0 5 5 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Thắng 19 0 19 6 10 2 88,89% 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Thành 12 0 12 4 7 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Thịnh 6 0 6 6 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Hoàng Nam 10 0 10 7 2 1 90,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Điền 1 0 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Châu 2 0 2 1 0 0 100,00% 0 0 1 0
UBND xã Nghĩa Hồng 3 0 3 1 0 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Nghĩa Hùng 3 0 3 0 2 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Lạc 6 0 6 0 3 0 100,00% 0 3 0 0
UBND xã Nghĩa Minh 2 0 2 1 0 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Sơn 7 0 7 6 0 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Thái 58 0 58 33 25 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Trung 5 0 5 1 3 0 100,00% 0 1 0 0
Top