• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

70834 hồ sơ

Đã xử lý

67639 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

10521

Hồ sơ đã xử lý

10755

99.8 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7890

Hồ sơ đã xử lý

7281

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10440

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.4 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11382

Hồ sơ đã xử lý

11393

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12017

Hồ sơ đã xử lý

12306

99.2 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

3073

Hồ sơ đã xử lý

2859

99.7 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 11/08/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Xuân Trường 1633 71 1562 1373 150 2 99,87% 107 0 1 0
UBND thị trấn Xuân Trường 344 26 318 68 44 232 32,56% 0 0 0 0
UBND xã Thọ Nghiệp 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Xuân Bắc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Xuân Châu 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Xuân Đài 3 0 3 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND xã Xuân Hòa 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Xuân Hồng 31 26 5 2 1 6 33,33% 0 22 0 0
UBND xã Xuân Kiên 8 7 1 0 1 7 12,50% 0 0 0 0
UBND xã Xuân Ngọc 6 6 0 0 0 0 -- 0 6 0 0
UBND xã Xuân Ninh 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Xuân Phong 5 0 5 5 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Xuân Phú 3 3 0 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND xã Xuân Phương 47 0 47 34 13 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Xuân Tân 4 4 0 0 0 3 0,00% 0 1 0 0
UBND xã Xuân Thành 2 2 0 0 0 0 -- 0 2 0 0
UBND xã Xuân Thượng 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Xuân Thủy 4 4 0 0 0 0 -- 0 4 0 0
UBND xã Xuân Tiến 2 2 0 0 0 0 -- 0 2 0 0
UBND xã Xuân Trung 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Xuân Vinh 2 1 1 0 0 0 -- 0 1 1 0
Top