• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

94503 hồ sơ

Đã xử lý

90408 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

7996

Hồ sơ đã xử lý

7280

99.6 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

10741

Hồ sơ đã xử lý

9537

99.4 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

11558

Hồ sơ đã xử lý

11393

99.1 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

12319

Hồ sơ đã xử lý

12305

99.2 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

12575

Hồ sơ đã xử lý

12001

99.4 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

12882

Hồ sơ đã xử lý

13629

99.3 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 30/09/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Xuân Trường 2105 71 2034 1768 188 5 99,75% 143 0 1 0
UBND thị trấn Xuân Trường 500 26 474 114 76 310 38,00% 0 0 0 0
UBND xã Thọ Nghiệp 19 1 18 5 0 0 100,00% 10 4 0 0
UBND xã Xuân Bắc 24 0 24 13 7 0 100,00% 1 3 0 0
UBND xã Xuân Châu 27 1 26 12 12 0 100,00% 2 1 0 0
UBND xã Xuân Đài 36 0 36 23 10 3 91,67% 0 0 0 0
UBND xã Xuân Hòa 41 0 41 32 9 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Xuân Hồng 97 24 73 55 11 30 68,75% 1 0 0 0
UBND xã Xuân Kiên 133 7 126 39 86 8 93,98% 0 0 0 0
UBND xã Xuân Ngọc 20 4 16 10 1 2 84,62% 0 7 0 0
UBND xã Xuân Ninh 3 1 2 1 0 0 100,00% 1 0 0 1
UBND xã Xuân Phong 11 0 11 8 2 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Xuân Phú 16 0 16 9 7 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Xuân Phương 126 0 126 80 46 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Xuân Tân 42 4 38 22 13 5 87,50% 0 2 0 0
UBND xã Xuân Thành 67 2 65 58 5 0 100,00% 2 2 0 0
UBND xã Xuân Thượng 124 1 123 73 49 1 99,19% 0 0 0 1
UBND xã Xuân Thủy 47 3 44 27 16 0 100,00% 1 3 0 0
UBND xã Xuân Tiến 9 2 7 7 0 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Xuân Trung 72 0 72 61 9 0 100,00% 1 1 0 0
UBND xã Xuân Vinh 67 0 67 36 31 0 100,00% 0 0 0 0
Top