• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

52767 hồ sơ

Đã xử lý

50138 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

5232

Hồ sơ đã xử lý

5295

98.6 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

6134

Hồ sơ đã xử lý

6035

99.3 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

6393

Hồ sơ đã xử lý

6093

99.1 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5536

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.8 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6892

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1985

Hồ sơ đã xử lý

2013

99.5 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 12/11/2019)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Xuân Trường 2849 0 2849 2344 526 12 99,58% 46 0 5 7
UBND thị trấn Xuân Trường 104 0 104 33 16 49 50,00% 0 6 0 0
UBND xã Thọ Nghiệp 11 0 11 8 1 1 90,00% 0 1 0 0
UBND xã Xuân Bắc 4 0 4 4 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Xuân Châu 13 0 13 9 1 2 83,33% 0 1 0 0
UBND xã Xuân Đài 4 0 4 3 1 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Xuân Hòa 2 0 2 1 0 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Xuân Hồng 32 0 32 3 3 0 100,00% 0 26 0 0
UBND xã Xuân Kiên 20 0 20 5 0 0 100,00% 0 15 0 0
UBND xã Xuân Ngọc 10 0 10 4 0 0 100,00% 0 6 0 0
UBND xã Xuân Ninh 4 0 4 3 0 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Xuân Phong 16 0 16 16 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Xuân Phú 4 0 4 1 0 0 100,00% 0 3 0 0
UBND xã Xuân Phương 5 0 5 2 3 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Xuân Tân 7 0 7 3 0 0 100,00% 0 4 0 0
UBND xã Xuân Thành 4 0 4 2 0 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Xuân Thượng 12 0 12 10 1 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Xuân Thủy 6 0 6 1 1 0 100,00% 0 4 0 0
UBND xã Xuân Tiến 6 0 6 4 0 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Xuân Trung 11 0 11 8 3 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Xuân Vinh 7 0 7 6 0 0 100,00% 0 0 1 0
Top