• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

10999 hồ sơ

Đã xử lý

10222 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

12562

Hồ sơ đã xử lý

12138

99.4 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

13748

Hồ sơ đã xử lý

14421

99.3 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

14593

Hồ sơ đã xử lý

13377

99.4 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

15233

Hồ sơ đã xử lý

13812

99.7 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

14749

Hồ sơ đã xử lý

15631

99.9 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

10999

Hồ sơ đã xử lý

10222

99.8 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 23/01/2021)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Treo hồ sơ Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Ban Quản lý các Khu công nghiệp 52 12 40 31 9 0 100,00% 11 0 1 0 0
Bảo hiểm xã hội tỉnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0
Sở Công thương 419 3 416 23 387 0 100,00% 9 0 0 0 0
Sở Giáo dục và Đào tạo 128 38 90 36 0 0 100,00% 92 0 0 0 0
Sở Giao thông Vận tải 80 11 69 50 12 0 100,00% 4 0 1 11 2
Sở Kế hoạch và Đầu tư 233 44 189 76 100 0 100,00% 5 0 52 0 0
Sở Khoa học và Công nghệ 10 4 6 3 0 0 100,00% 7 0 0 0 0
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1054 439 615 618 7 0 100,00% 401 0 21 0 7
Sở Nội vụ 131 15 116 71 0 0 100,00% 60 0 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 554 26 528 431 35 0 100,00% 88 0 0 0 0
Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 8303 2443 5860 5363 40 0 100,00% 817 0 50 1837 0
Sở Thông tin và Truyền thông 9 0 9 3 0 0 100,00% 6 0 0 0 0
Sở Tư pháp 969 360 609 589 5 10 98,34% 308 57 0 0 0
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 17 1 16 15 0 0 100,00% 2 0 0 0 0
Sở Xây dựng 108 84 24 92 1 0 100,00% 15 0 0 0 0
Sở Y tế 540 435 105 139 27 0 100,00% 343 0 19 7 5
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0 0
UBND Huyện Giao Thủy 181 24 157 145 10 1 99,36% 20 0 0 5 0
UBND Huyện Hải Hậu 871 699 172 205 1 4 98,10% 659 0 2 0 0
UBND Huyện Mỹ Lộc 51 0 51 19 7 0 100,00% 25 0 0 0 0
UBND Huyện Nam Trực 425 14 411 28 183 0 100,00% 213 0 0 0 1
UBND Huyện Nghĩa Hưng 332 185 147 84 130 0 100,00% 103 0 5 0 10
UBND Huyện Trực Ninh 458 2 456 127 0 0 100,00% 331 0 0 0 0
UBND Huyện Vụ Bản 451 331 120 355 18 0 100,00% 64 0 3 11 0
UBND Huyện Xuân Trường 407 190 217 157 13 0 100,00% 227 9 1 0 0
UBND Huyện Ý Yên 201 11 190 178 12 0 100,00% 10 0 0 1 0
UBND Thành phố Nam Định 452 66 386 339 32 1 99,73% 78 0 0 0 2
Top