• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
    • Quên mật khẩu
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

175292 hồ sơ

Đã xử lý

163706 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 9/ Năm 2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

17058

Hồ sơ đã xử lý

14678

99.8 % đúng hạn
Tháng 8/ Năm 2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

21039

Hồ sơ đã xử lý

19979

99.9 % đúng hạn
Tháng 7/ Năm 2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

19416

Hồ sơ đã xử lý

18464

100.0 % đúng hạn
Tháng 6/ Năm 2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

21116

Hồ sơ đã xử lý

20732

99.9 % đúng hạn
Tháng 5/ Năm 2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

22061

Hồ sơ đã xử lý

20553

100.0 % đúng hạn
Tháng 4/ Năm 2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

23710

Hồ sơ đã xử lý

21261

100.0 % đúng hạn
Tháng 3/ Năm 2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

22410

Hồ sơ đã xử lý

20445

100.0 % đúng hạn
Tháng 2/ Năm 2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

11278

Hồ sơ đã xử lý

10352

100.0 % đúng hạn
Tháng 1/ Năm 2022
Hồ sơ đã tiếp nhận

17204

Hồ sơ đã xử lý

17242

100.0 % đúng hạn
Tháng 12/ Năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

18046

Hồ sơ đã xử lý

16832

99.9 % đúng hạn
Tháng 11/ Năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

15437

Hồ sơ đã xử lý

14550

100.0 % đúng hạn
Tháng 10/ Năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

13835

Hồ sơ đã xử lý

13573

100.0 % đúng hạn
Tháng 9/ Năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

12436

Hồ sơ đã xử lý

11570

100.0 % đúng hạn
Tháng 8/ Năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

13911

Hồ sơ đã xử lý

13923

100.0 % đúng hạn
Tháng 7/ Năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

14782

Hồ sơ đã xử lý

14381

100.0 % đúng hạn
Tháng 6/ Năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

15446

Hồ sơ đã xử lý

15333

100.0 % đúng hạn
Tháng 5/ Năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

15091

Hồ sơ đã xử lý

14623

100.0 % đúng hạn
Tháng 4/ Năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

16576

Hồ sơ đã xử lý

16449

99.9 % đúng hạn
Tháng 3/ Năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

16458

Hồ sơ đã xử lý

14722

100.0 % đúng hạn
Tháng 2/ Năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

7172

Hồ sơ đã xử lý

8047

100.0 % đúng hạn
Tháng 1/ Năm 2021
Hồ sơ đã tiếp nhận

13691

Hồ sơ đã xử lý

13104

100.0 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 28/09/2022)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Treo hồ sơ Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Ban Quản lý các Khu công nghiệp 322 1 321 188 117 1 99,67% 16 0 0 0 0
Sở Công thương 12409 3 12406 10809 1595 0 100,00% 4 0 0 0 1
Sở Giáo dục và Đào tạo 528 21 507 514 10 0 100,00% 1 0 0 0 3
Sở Giao thông Vận tải 3059 18 3041 2770 213 0 100,00% 53 1 5 16 1
Sở Kế hoạch và Đầu tư 3122 95 3027 1753 1184 1 99,97% 31 0 147 0 6
Sở Khoa học và Công nghệ 59 6 53 49 3 0 100,00% 7 0 0 0 0
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 7269 335 6934 6605 60 5 99,93% 556 0 14 0 29
Sở Nội vụ 299 28 271 286 3 6 97,97% 4 0 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 3830 15 3815 3423 385 0 100,00% 21 0 1 0 0
Sở Tài chính 19 0 19 19 0 0 100,00% 0 0 0 0 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 103483 3615 99868 88607 965 2 100,00% 2219 8 449 3387 7846
Sở Thông tin và Truyền thông 39 0 39 36 2 0 100,00% 1 0 0 0 0
Sở Tư pháp 13815 13 13802 13101 14 47 99,64% 589 62 0 2 0
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 192 5 187 159 27 0 100,00% 6 0 0 0 0
Sở Xây dựng 486 11 475 453 6 0 100,00% 27 0 0 0 0
Sở Y tế 2067 254 1813 1298 353 0 100,00% 316 0 26 6 68
UBND Huyện Giao Thủy 2517 15 2502 2114 290 19 99,22% 84 0 6 0 4
UBND Huyện Hải Hậu 5577 3 5574 5242 67 1 99,98% 263 0 0 0 4
UBND Huyện Mỹ Lộc 1384 6 1378 1276 80 0 100,00% 16 0 0 1 11
UBND Huyện Nam Trực 2242 90 2152 2006 212 0 100,00% 2 0 0 0 22
UBND Huyện Nghĩa Hưng 3590 301 3289 1971 1453 0 100,00% 148 0 14 0 4
UBND Huyện Trực Ninh 2335 94 2241 2116 189 0 100,00% 27 0 0 0 3
UBND Huyện Vụ Bản 1988 115 1873 1614 285 0 100,00% 73 0 0 3 13
UBND Huyện Xuân Trường 3065 296 2769 2366 620 4 99,87% 53 0 0 4 18
UBND Huyện Ý Yên 2316 21 2295 2021 210 5 99,78% 75 0 1 0 4
UBND Thành phố Nam Định 4631 80 4551 3933 530 0 100,00% 95 0 2 2 69
Top