• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

12084 hồ sơ

Đã xử lý

11259 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5533

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.9 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6880

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

7031

Hồ sơ đã xử lý

6409

99.8 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

7436

Hồ sơ đã xử lý

6942

99.7 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5859

Hồ sơ đã xử lý

6185

96.1 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

6225

Hồ sơ đã xử lý

5074

99.9 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 21/02/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Ban Quản lý các Khu công nghiệp 66 13 53 52 5 0 100,00% 7 0 2 0
Sở Công thương 144 7 137 30 113 0 100,00% 0 0 0 1
Sở Giáo dục và Đào tạo 56 2 54 49 1 0 100,00% 6 0 0 0
Sở Giao thông Vận tải 284 49 235 268 12 0 100,00% 4 0 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 33 25 8 15 0 0 100,00% 3 0 15 0
Sở Khoa học và Công nghệ 25 6 19 13 1 0 100,00% 11 0 0 0
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 925 35 890 653 12 0 100,00% 225 0 23 12
Sở Nội vụ 156 14 142 78 0 0 100,00% 78 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 980 68 912 843 56 0 100,00% 56 0 23 2
Sở Tài chính 21 3 18 15 0 0 100,00% 4 0 2 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 4972 1012 3960 3435 63 7 99,80% 306 0 1005 156
Sở Thông tin và Truyền thông 11 0 11 6 1 0 100,00% 1 0 3 0
Sở Tư pháp 2972 952 2020 1523 246 223 88,81% 978 2 0 0
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 60 19 41 45 6 0 100,00% 9 0 0 0
Sở Xây dựng 126 18 108 109 2 0 100,00% 15 0 0 0
Sở Y tế 456 236 220 229 19 0 100,00% 176 0 28 4
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Huyện Giao Thủy 980 61 919 883 25 0 100,00% 67 0 5 0
UBND Huyện Hải Hậu 523 75 448 310 1 9 97,19% 201 0 2 0
UBND Huyện Mỹ Lộc 68 0 68 54 13 0 100,00% 1 0 0 0
UBND Huyện Nam Trực 190 1 189 181 7 0 100,00% 0 1 0 1
UBND Huyện Nghĩa Hưng 97 6 91 5 72 0 100,00% 19 0 0 1
UBND Huyện Trực Ninh 504 1 503 480 20 0 100,00% 2 0 1 1
UBND Huyện Vụ Bản 214 31 183 110 26 0 100,00% 74 0 4 0
UBND Huyện Xuân Trường 208 71 137 158 27 0 100,00% 23 0 0 0
UBND Huyện Ý Yên 16 0 16 4 1 4 55,56% 0 7 0 0
UBND Thành phố Nam Định 722 140 582 522 94 0 100,00% 95 0 6 5
Top