• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

42237 hồ sơ

Đã xử lý

39737 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

4676

Hồ sơ đã xử lý

3988

97.8 % đúng hạn
Tháng 5
Hồ sơ đã tiếp nhận

6388

Hồ sơ đã xử lý

6032

98.6 % đúng hạn
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

5243

Hồ sơ đã xử lý

5295

98.6 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

6146

Hồ sơ đã xử lý

6035

99.3 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

6464

Hồ sơ đã xử lý

6093

99.1 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

3786

Hồ sơ đã xử lý

3509

99.5 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 23/09/2019)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Ban Quản lý các Khu công nghiệp 398 0 398 311 91 0 100,00% 6 0 2 0
Sở Công thương 172 0 172 142 5 5 96,71% 16 0 0 9
Sở Giáo dục và Đào tạo 591 0 591 465 114 1 99,83% 9 0 0 2
Sở Giao thông Vận tải 679 0 679 538 137 0 100,00% 8 0 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 82 0 82 74 1 0 100,00% 5 0 15 2
Sở Khoa học và Công nghệ 245 0 245 218 61 7 97,55% 17 0 0 1
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 538 0 538 483 24 1 99,80% 21 0 24 11
Sở Nội vụ 571 0 571 557 17 1 99,83% 3 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4927 0 4927 4744 156 0 100,00% 19 0 3 24
Sở Tài chính 119 0 119 121 3 7 94,66% 1 0 2 2
Sở Tài nguyên và Môi trường 10508 0 10508 8397 412 0 100,00% 288 0 548 1478
Sở Thông tin và Truyền thông 51 0 51 46 0 0 100,00% 5 0 0 0
Sở Tư pháp 6223 0 6223 4422 1164 31 99,45% 616 2 0 0
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 288 0 288 258 24 0 100,00% 8 0 0 0
Sở Xây dựng 485 0 485 491 15 1 99,80% 17 0 0 7
Sở Y tế 1260 0 1260 1147 27 0 100,00% 105 0 3 28
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Huyện Giao Thủy 2499 0 2499 2082 318 42 98,28% 48 0 5 6
UBND Huyện Hải Hậu 2247 0 2247 2080 82 40 98,18% 95 0 2 1
UBND Huyện Mỹ Lộc 752 0 752 699 43 7 99,07% 1 0 0 3
UBND Huyện Nam Trực 983 0 983 891 89 0 100,00% 0 0 1 2
UBND Huyện Nghĩa Hưng 1104 0 1104 446 615 8 99,25% 36 0 0 0
UBND Huyện Trực Ninh 849 0 849 644 227 5 99,43% 3 0 1 10
UBND Huyện Vụ Bản 1200 0 1200 1076 192 29 97,76% 35 0 10 20
UBND Huyện Xuân Trường 2473 0 2473 2035 415 8 99,67% 96 0 5 5
UBND Huyện Ý Yên 441 0 441 62 74 312 30,36% 0 4 0 6
UBND Thành phố Nam Định 2546 0 2546 1983 509 0 100,00% 69 0 0 27
Top