• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 09 năm 2020

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 10 8 8 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 27 29 29 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 688 658 658 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 73 87 87 100%
Sở Nội vụ 16 36 36 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1433 1666 1666 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 7 12 12 100%
Sở Y tế 210 177 176 99,4%
Sở Tài nguyên và Môi trường 6375 7123 7123 100%
Sở Công thương 566 562 562 100%
Sở Xây dựng 74 64 64 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 718 728 728 100%
Sở Giao thông Vận tải 97 90 90 100%
Sở Tư pháp 1048 1007 957 95,0%
Sở Thông tin và Truyền thông 6 8 8 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 28 19 19 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
Bao hiểm xã hội tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 495 428 428 100%
UBND Huyện Hải Hậu 364 326 326 100%
UBND Huyện Giao Thủy 276 271 271 100%
UBND Huyện Trực Ninh 186 170 170 100%
UBND Huyện Vụ Bản 163 178 178 100%
UBND Huyện Mỹ Lộc 63 61 61 100%
UBND Huyện Xuân Trường 283 227 227 100%
UBND Huyện Nam Trực 198 199 199 100%
UBND Huyện Ý Yên 65 55 12 21,8%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 286 198 194 98,0%
Top