• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 09 năm 2019

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 4 7 7 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 31 31 31 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 11 9 9 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 62 58 58 100%
Sở Nội vụ 37 41 41 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 50 55 55 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 22 17 17 100%
Sở Y tế 168 115 115 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 1333 1246 1246 100%
Sở Công thương 48 35 35 100%
Sở Xây dựng 62 59 59 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 653 586 586 100%
Sở Giao thông Vận tải 62 71 71 100%
Sở Tư pháp 1447 1287 1177 91,5%
Sở Thông tin và Truyền thông 15 17 17 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 21 27 27 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 337 310 310 100%
UBND Huyện Hải Hậu 382 385 385 100%
UBND Huyện Giao Thủy 217 213 213 100%
UBND Huyện Trực Ninh 67 68 68 100%
UBND Huyện Vụ Bản 128 130 129 99,2%
UBND Huyện Mỹ Lộc 70 69 69 100%
UBND Huyện Xuân Trường 243 205 205 100%
UBND Huyện Nam Trực 131 110 110 100%
UBND Huyện Ý Yên 4 4 0 0,0%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 137 214 214 100%
Top