• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 08 năm 2020

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 5 5 5 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 18 21 21 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 725 558 558 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 94 88 88 100%
Sở Nội vụ 44 27 27 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1760 1442 1442 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 21 20 20 100%
Sở Y tế 196 157 157 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 5228 5322 5321 100%
Sở Công thương 474 473 473 100%
Sở Xây dựng 167 134 134 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 922 936 936 100%
Sở Giao thông Vận tải 79 78 78 100%
Sở Tư pháp 698 667 634 95,1%
Sở Thông tin và Truyền thông 16 7 7 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 17 18 18 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 435 407 407 100%
UBND Huyện Hải Hậu 285 288 286 99,3%
UBND Huyện Giao Thủy 120 147 147 100%
UBND Huyện Trực Ninh 183 180 180 100%
UBND Huyện Vụ Bản 182 187 187 100%
UBND Huyện Mỹ Lộc 78 79 79 100%
UBND Huyện Xuân Trường 295 288 285 99,0%
UBND Huyện Nam Trực 293 205 205 100%
UBND Huyện Ý Yên 49 42 14 33,3%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 191 225 225 100%
Top