• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 08 năm 2019

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 9 7 7 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 46 46 46 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 14 14 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 107 105 105 100%
Sở Nội vụ 68 96 96 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 60 51 51 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 16 20 20 100%
Sở Y tế 148 227 227 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 1560 1356 1356 100%
Sở Công thương 17 22 18 81,8%
Sở Xây dựng 82 73 73 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 722 765 765 100%
Sở Giao thông Vận tải 83 74 74 100%
Sở Tư pháp 1569 996 979 98,3%
Sở Thông tin và Truyền thông 5 1 1 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 40 48 48 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 416 422 422 100%
UBND Huyện Hải Hậu 299 305 299 98,0%
UBND Huyện Giao Thủy 387 429 429 100%
UBND Huyện Trực Ninh 169 162 162 100%
UBND Huyện Vụ Bản 154 169 163 96,4%
UBND Huyện Mỹ Lộc 56 60 60 100%
UBND Huyện Xuân Trường 310 270 270 100%
UBND Huyện Nam Trực 102 102 102 100%
UBND Huyện Ý Yên 33 33 15 45,5%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 270 236 236 100%
Top