• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 07 năm 2020

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 11 13 13 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 29 29 29 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 469 345 345 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 51 48 48 100%
Sở Nội vụ 18 11 11 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1356 1635 1627 99,5%
Sở Khoa học và Công nghệ 16 37 37 100%
Sở Y tế 231 246 244 99,2%
Sở Tài nguyên và Môi trường 5176 4342 4342 100%
Sở Công thương 400 402 402 100%
Sở Xây dựng 85 127 127 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 745 721 721 100%
Sở Giao thông Vận tải 98 96 96 100%
Sở Tư pháp 660 823 773 93,9%
Sở Thông tin và Truyền thông 8 5 5 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 33 41 41 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 433 571 571 100%
UBND Huyện Hải Hậu 335 365 364 99,7%
UBND Huyện Giao Thủy 207 214 214 100%
UBND Huyện Trực Ninh 95 101 95 94,1%
UBND Huyện Vụ Bản 181 321 321 100%
UBND Huyện Mỹ Lộc 215 212 212 100%
UBND Huyện Xuân Trường 415 424 424 100%
UBND Huyện Nam Trực 822 819 819 100%
UBND Huyện Ý Yên 47 59 24 40,7%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 183 298 298 100%
Top