• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 07 năm 2019

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 5 8 8 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 27 49 49 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 14 7 7 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 177 178 177 99,4%
Sở Nội vụ 97 66 65 98,5%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 41 47 47 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 29 38 38 100%
Sở Y tế 158 98 98 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 1766 1647 1647 100%
Sở Công thương 18 13 13 100%
Sở Xây dựng 54 64 64 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 592 549 549 100%
Sở Giao thông Vận tải 100 99 99 100%
Sở Tư pháp 1838 1127 1127 100%
Sở Thông tin và Truyền thông 7 8 8 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 77 77 77 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 343 336 336 100%
UBND Huyện Hải Hậu 256 258 258 100%
UBND Huyện Giao Thủy 335 280 280 100%
UBND Huyện Trực Ninh 142 172 172 100%
UBND Huyện Vụ Bản 132 103 100 97,1%
UBND Huyện Mỹ Lộc 91 82 82 100%
UBND Huyện Xuân Trường 235 408 407 99,8%
UBND Huyện Nam Trực 119 119 119 100%
UBND Huyện Ý Yên 42 58 21 36,2%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 134 144 144 100%
Top