• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 06 năm 2020

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 12 12 12 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 29 31 31 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 11 8 8 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 138 49 49 100%
Sở Nội vụ 11 9 9 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1373 1941 1934 99,6%
Sở Khoa học và Công nghệ 29 8 8 100%
Sở Y tế 299 234 234 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 4586 3906 3906 100%
Sở Công thương 295 295 295 100%
Sở Xây dựng 82 86 86 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 901 885 885 100%
Sở Giao thông Vận tải 73 72 72 100%
Sở Tư pháp 1224 1226 1177 96,0%
Sở Thông tin và Truyền thông 18 23 23 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 62 51 51 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 511 464 464 100%
UBND Huyện Hải Hậu 360 364 362 99,5%
UBND Huyện Giao Thủy 276 295 295 100%
UBND Huyện Trực Ninh 207 202 202 100%
UBND Huyện Vụ Bản 215 245 244 99,6%
UBND Huyện Mỹ Lộc 158 159 159 100%
UBND Huyện Xuân Trường 262 207 207 100%
UBND Huyện Nam Trực 113 305 305 100%
UBND Huyện Ý Yên 57 52 7 13,5%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 256 264 264 100%
Top