• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 06 năm 2019

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 13 14 14 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 41 19 19 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 7 11 11 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 9 8 8 100%
Sở Nội vụ 49 44 44 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 104 101 101 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 31 16 15 93,8%
Sở Y tế 137 120 120 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 1286 1242 1242 100%
Sở Công thương 18 19 19 100%
Sở Xây dựng 46 31 31 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 507 524 524 100%
Sở Giao thông Vận tải 70 69 69 100%
Sở Tư pháp 1025 1043 1043 100%
Sở Thông tin và Truyền thông 3 7 7 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 61 53 53 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 260 301 301 100%
UBND Huyện Hải Hậu 232 232 227 97,8%
UBND Huyện Giao Thủy 374 424 423 99,8%
UBND Huyện Trực Ninh 125 114 114 100%
UBND Huyện Vụ Bản 123 139 139 100%
UBND Huyện Mỹ Lộc 172 175 174 99,4%
UBND Huyện Xuân Trường 380 321 320 99,7%
UBND Huyện Nam Trực 121 120 120 100%
UBND Huyện Ý Yên 48 72 17 23,6%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 130 76 68 89,5%
Top