• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 05 năm 2020

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 13 12 12 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 23 16 16 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 3 3 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 86 89 89 100%
Sở Nội vụ 3 5 5 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1991 1731 1731 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 11 15 15 100%
Sở Y tế 242 204 204 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 3881 3077 3077 100%
Sở Công thương 241 236 236 100%
Sở Xây dựng 93 47 47 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 730 701 701 100%
Sở Giao thông Vận tải 108 103 103 100%
Sở Tư pháp 1131 985 958 97,3%
Sở Thông tin và Truyền thông 6 5 5 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 24 32 32 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 435 334 334 100%
UBND Huyện Hải Hậu 291 793 793 100%
UBND Huyện Giao Thủy 211 207 207 100%
UBND Huyện Trực Ninh 195 197 197 100%
UBND Huyện Vụ Bản 138 116 116 100%
UBND Huyện Mỹ Lộc 45 42 42 100%
UBND Huyện Xuân Trường 164 143 142 99,3%
UBND Huyện Nam Trực 410 218 218 100%
UBND Huyện Ý Yên 51 57 25 43,9%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 214 169 169 100%
Top