• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 05 năm 2019

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 27 26 26 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 39 38 38 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 8 8 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 73 74 74 100%
Sở Nội vụ 45 46 46 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 104 100 100 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 40 34 34 100%
Sở Y tế 190 213 213 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 1531 1418 1418 100%
Sở Công thương 23 19 19 100%
Sở Xây dựng 38 51 50 98,0%
Sở Nông nghiệp & PTNT 565 557 557 100%
Sở Giao thông Vận tải 96 93 93 100%
Sở Tư pháp 1307 1048 1048 100%
Sở Thông tin và Truyền thông 13 8 8 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 34 30 30 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 268 241 241 100%
UBND Huyện Hải Hậu 259 267 260 97,4%
UBND Huyện Giao Thủy 430 458 421 91,9%
UBND Huyện Trực Ninh 103 105 105 100%
UBND Huyện Vụ Bản 172 174 172 98,9%
UBND Huyện Mỹ Lộc 151 148 147 99,3%
UBND Huyện Xuân Trường 477 464 461 99,4%
UBND Huyện Nam Trực 133 133 133 100%
UBND Huyện Ý Yên 50 33 2 6,1%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 205 246 246 100%
Top