• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 04 năm 2020

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 14 13 13 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 6 7 7 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 8 18 18 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 470 505 505 100%
Sở Nội vụ 4 1 1 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 1582 603 603 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 12 7 7 100%
Sở Y tế 157 153 153 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 2895 3013 3013 100%
Sở Công thương 203 218 218 100%
Sở Xây dựng 29 39 39 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 581 626 626 100%
Sở Giao thông Vận tải 69 67 67 100%
Sở Tư pháp 497 607 577 95,1%
Sở Thông tin và Truyền thông 10 5 5 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 25 21 21 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 243 313 313 100%
UBND Huyện Hải Hậu 246 157 157 100%
UBND Huyện Giao Thủy 181 206 206 100%
UBND Huyện Trực Ninh 73 73 73 100%
UBND Huyện Vụ Bản 88 84 84 100%
UBND Huyện Mỹ Lộc 194 195 195 100%
UBND Huyện Xuân Trường 99 149 149 100%
UBND Huyện Nam Trực 91 93 91 97,8%
UBND Huyện Ý Yên 21 6 6 100%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 198 101 101 100%
Top