• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 03 năm 2020

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 17 21 21 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 24 25 25 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 17 9 9 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 92 51 51 100%
Sở Nội vụ 3 71 71 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 934 626 626 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 9 12 12 100%
Sở Y tế 258 249 249 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 4362 4024 4024 100%
Sở Công thương 165 148 148 100%
Sở Xây dựng 87 77 77 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 694 665 665 100%
Sở Giao thông Vận tải 113 133 133 100%
Sở Tư pháp 1372 2128 2128 100%
Sở Thông tin và Truyền thông 5 8 8 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 59 92 92 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 490 566 566 100%
UBND Huyện Hải Hậu 492 504 503 99,8%
UBND Huyện Giao Thủy 287 252 252 100%
UBND Huyện Trực Ninh 174 171 168 98,2%
UBND Huyện Vụ Bản 344 185 185 100%
UBND Huyện Mỹ Lộc 113 113 113 100%
UBND Huyện Xuân Trường 287 315 314 99,7%
UBND Huyện Nam Trực 138 136 136 100%
UBND Huyện Ý Yên 15 21 6 28,6%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 129 153 153 100%
Top