• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 12 năm 2019

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 15 16 16 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 58 48 48 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 14 19 19 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 53 52 52 100%
Sở Nội vụ 43 31 31 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 72 68 68 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 10 11 11 100%
Sở Y tế 237 197 197 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 1880 1725 1723 99,9%
Sở Công thương 62 60 60 100%
Sở Xây dựng 66 95 95 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 682 680 680 100%
Sở Giao thông Vận tải 325 282 282 100%
Sở Tư pháp 2870 1398 1398 100%
Sở Thông tin và Truyền thông 14 14 14 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 80 72 72 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 469 357 357 100%
UBND Huyện Hải Hậu 274 279 277 99,3%
UBND Huyện Giao Thủy 391 374 374 100%
UBND Huyện Trực Ninh 89 90 90 100%
UBND Huyện Vụ Bản 329 333 319 95,8%
UBND Huyện Mỹ Lộc 41 44 44 100%
UBND Huyện Xuân Trường 185 213 213 100%
UBND Huyện Nam Trực 348 348 348 100%
UBND Huyện Ý Yên 5 5 0 0,0%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 62 76 76 100%
Top