• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 11 năm 2019

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 22 24 24 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 40 33 33 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 12 11 11 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 59 59 59 100%
Sở Nội vụ 15 19 19 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 70 75 75 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 10 20 20 100%
Sở Y tế 213 171 171 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 1655 1305 1304 99,9%
Sở Công thương 15 14 14 100%
Sở Xây dựng 77 120 120 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 711 683 683 100%
Sở Giao thông Vận tải 147 159 159 100%
Sở Tư pháp 2501 823 823 100%
Sở Thông tin và Truyền thông 4 5 5 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 42 48 48 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 318 439 439 100%
UBND Huyện Hải Hậu 372 379 373 98,4%
UBND Huyện Giao Thủy 250 235 234 99,6%
UBND Huyện Trực Ninh 56 54 54 100%
UBND Huyện Vụ Bản 111 101 100 99,0%
UBND Huyện Mỹ Lộc 34 32 32 100%
UBND Huyện Xuân Trường 184 122 120 98,4%
UBND Huyện Nam Trực 1390 1390 1390 100%
UBND Huyện Ý Yên 14 16 12 75,0%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 83 74 74 100%
Top