• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 10 năm 2019

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 14 10 10 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 31 34 34 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 24 14 14 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 50 54 54 100%
Sở Nội vụ 40 38 38 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 60 48 48 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 13 15 15 100%
Sở Y tế 219 156 156 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 1802 1522 1521 99,9%
Sở Công thương 16 25 25 100%
Sở Xây dựng 140 73 73 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 670 706 706 100%
Sở Giao thông Vận tải 109 95 95 100%
Sở Tư pháp 2752 1400 1400 100%
Sở Thông tin và Truyền thông 13 14 14 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 52 44 44 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 456 356 356 100%
UBND Huyện Hải Hậu 474 430 430 100%
UBND Huyện Giao Thủy 273 270 270 100%
UBND Huyện Trực Ninh 99 106 106 100%
UBND Huyện Vụ Bản 169 160 158 98,8%
UBND Huyện Mỹ Lộc 60 62 62 100%
UBND Huyện Xuân Trường 196 297 295 99,3%
UBND Huyện Nam Trực 447 467 467 100%
UBND Huyện Ý Yên 22 20 1 5,0%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 120 125 125 100%
Top