• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 01 năm 2020

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 8 9 9 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 24 41 41 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 5 12 12 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 30 31 31 100%
Sở Nội vụ 82 62 62 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 464 289 289 100%
Sở Khoa học và Công nghệ 8 8 8 100%
Sở Y tế 105 171 171 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 2081 1681 1681 100%
Sở Công thương 70 74 74 100%
Sở Xây dựng 80 89 89 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 505 548 548 100%
Sở Giao thông Vận tải 172 214 214 100%
Sở Tư pháp 963 1616 1616 100%
Sở Thông tin và Truyền thông 7 5 5 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 31 40 40 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 279 342 342 100%
UBND Huyện Hải Hậu 142 206 197 95,6%
UBND Huyện Giao Thủy 120 158 158 100%
UBND Huyện Trực Ninh 321 82 82 100%
UBND Huyện Vụ Bản 86 57 57 100%
UBND Huyện Mỹ Lộc 56 54 54 100%
UBND Huyện Xuân Trường 78 132 132 100%
UBND Huyện Nam Trực 144 140 140 100%
UBND Huyện Ý Yên 10 5 5 100%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 52 43 43 100%
Top