• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Để nâng cao chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại tỉnh Nam Định, UBND Tỉnh đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông triển khai Hệ thống Đánh giá sự hài lòng, Đánh giá chất lượng của người dân và tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Kính mong Quý Ông/Bà dành thời gian để đánh giá về dịch vụ hành chính công mà Quý Ông/Bà đã hoặc đang thực hiện tại tỉnh.

Sự góp ý của Quý Ông/Bà sẽ giúp cho dịch vụ hành chính công tại tỉnh Nam Định ngày càng hoàn thiện hơn.

Top