• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu Tải về
1 430/QĐ-UBND 04/03/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
2 429/QĐ-UBND 03/03/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, Danh mục TTHC sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
3 393/QĐ-UBND 28/02/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện
4 320/QĐ-UBND 18/02/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
5 189/QĐ-UBND 20/01/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, UBND cấp huyện
6 142/QĐ-UBND 15/01/2020 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
7 2666/QĐ-UBND 29/11/2019 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
8 2537/QĐ-UBND 14/11/2019 Quyết định V/v công bố Danh mục TTHC ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
9 2492/QĐ-UBND 11/11/2019 Quyết định v/v công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, UBND cấp huyện
10 2386/QĐ-UBND 28/10/2019 Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
1 2 3 4 5  ... 
Top