• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

52767 hồ sơ

Đã xử lý

50138 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

5232

Hồ sơ đã xử lý

5295

98.6 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

6134

Hồ sơ đã xử lý

6035

99.3 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

6393

Hồ sơ đã xử lý

6093

99.1 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5536

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.8 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6892

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1985

Hồ sơ đã xử lý

2013

99.5 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 12/11/2019)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Vụ Bản 1439 0 1439 1262 237 31 97,97% 36 0 7 28
UBND thị trấn Gôi 333 0 333 228 99 6 98,20% 1 0 0 0
UBND xã Cộng Hòa 1186 0 1186 746 439 10 99,16% 0 0 0 0
UBND xã Đại An 976 0 976 660 310 4 99,59% 2 0 0 0
UBND xã Đại Thắng 10 0 10 4 0 6 40,00% 0 2 0 0
UBND xã Hiển Khánh 104 0 104 69 35 1 99,05% 0 1 0 0
UBND xã Hợp Hưng 770 0 770 592 178 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Kim Thái 4 0 4 0 3 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Liên Bảo 66 0 66 15 5 43 31,75% 0 3 0 0
UBND xã Liên Minh 26 0 26 7 17 2 92,31% 0 1 0 0
UBND xã Minh Tân 165 0 165 101 61 3 98,18% 0 0 0 0
UBND xã Minh Thuận 24 0 24 13 7 5 80,00% 0 0 0 0
UBND xã Quang Trung 61 0 61 51 10 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Tam Thanh 96 0 96 35 54 7 92,71% 0 0 0 0
UBND xã Tân Khánh 13 3 10 1 0 7 12,50% 0 6 0 0
UBND xã Tân Thành 536 0 536 420 112 6 98,88% 0 0 0 0
UBND xã Thành Lợi 2 1 1 1 0 1 50,00% 0 1 0 0
UBND xã Trung Thành 417 0 417 125 284 8 98,08% 0 0 0 0
UBND xã Vĩnh Hào 427 0 427 356 70 0 100,00% 1 0 0 2
Top