• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

12084 hồ sơ

Đã xử lý

11259 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5533

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.9 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6880

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

7031

Hồ sơ đã xử lý

6409

99.8 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

7436

Hồ sơ đã xử lý

6942

99.7 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5859

Hồ sơ đã xử lý

6185

96.1 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

6225

Hồ sơ đã xử lý

5074

99.9 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 21/02/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Vụ Bản 214 31 183 110 26 0 100,00% 74 0 4 0
UBND thị trấn Gôi 56 4 52 46 5 2 96,23% 3 0 0 0
UBND xã Cộng Hòa 134 0 134 99 31 4 97,01% 0 0 0 0
UBND xã Đại An 143 1 142 101 41 0 100,00% 1 0 0 0
UBND xã Đại Thắng 2 2 0 0 0 0 -- 0 2 0 0
UBND xã Hiển Khánh 145 2 143 102 40 0 100,00% 1 2 0 0
UBND xã Hợp Hưng 55 0 55 42 12 0 100,00% 0 0 0 1
UBND xã Kim Thái 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Liên Bảo 20 6 14 13 3 1 94,12% 0 3 0 0
UBND xã Liên Minh 47 1 46 0 46 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Minh Tân 36 0 36 21 15 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Minh Thuận 1 0 1 0 0 1 0,00% 0 0 0 0
UBND xã Quang Trung 4 0 4 4 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Tam Thanh 25 0 25 17 8 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Tân Khánh 6 6 0 0 0 0 -- 0 6 0 0
UBND xã Tân Thành 45 0 45 43 2 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Thành Lợi 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Trung Thành 83 0 83 42 41 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Vĩnh Hào 135 0 135 107 28 0 100,00% 0 0 0 0
Top