• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

52767 hồ sơ

Đã xử lý

50138 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

5232

Hồ sơ đã xử lý

5295

98.6 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

6134

Hồ sơ đã xử lý

6035

99.3 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

6393

Hồ sơ đã xử lý

6093

99.1 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5536

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.8 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6892

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1985

Hồ sơ đã xử lý

2013

99.5 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 12/11/2019)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Xã Yên Hồng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Lộc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Tân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Huyện Ý Yên 463 0 463 62 75 337 28,90% 0 0 0 6
UBND Thị Trấn Lâm 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Bằng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Bình 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Chính 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Cường 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Đồng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Dương 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Hưng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Khang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Khánh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Lợi 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Lương 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Minh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Mỹ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Nghĩa 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Nhân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Ninh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Phong 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Phú 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Phúc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Phương 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Quang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Thắng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Thành 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Thọ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Tiến 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Trị 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Trung 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Xã Yên Xá 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Top