• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

12084 hồ sơ

Đã xử lý

11259 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5533

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.9 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6880

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

7031

Hồ sơ đã xử lý

6409

99.8 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

7436

Hồ sơ đã xử lý

6942

99.7 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5859

Hồ sơ đã xử lý

6185

96.1 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

6225

Hồ sơ đã xử lý

5074

99.9 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 21/02/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Trực Ninh 504 1 503 480 20 0 100,00% 2 0 1 1
UBND thị trấn Cát Thành 1 1 0 0 0 0 -- 0 0 1 0
UBND thị trấn Cổ Lễ 3 3 0 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND Thị trấn Ninh Cường 8 8 0 0 0 0 -- 0 8 0 0
UBND xã Liêm Hải 11 11 0 0 0 0 -- 0 11 0 0
UBND xã Phương Định 12 12 0 0 0 0 -- 0 12 0 0
UBND xã Trực Cường 2 2 0 0 0 0 -- 0 2 0 0
UBND xã Trực Đại 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Trực Đạo 3 3 0 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND xã Trực Hùng 3 3 0 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND xã Trực Hưng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Trực Khang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Trực Mỹ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Trực Nội 4 2 2 2 0 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Trực Thái 10 10 0 0 0 0 -- 0 10 0 0
UBND xã Trực Thắng 5 5 0 0 0 0 -- 0 5 0 0
UBND xã Trực Thanh 2 2 0 0 0 0 -- 0 2 0 0
UBND xã Trực Thuận 10 0 10 8 2 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Trực Tuấn 3 3 0 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND xã Trung Đông 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Việt Hùng 8 8 0 0 0 0 -- 0 7 1 0
Top