• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

52767 hồ sơ

Đã xử lý

50138 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

5232

Hồ sơ đã xử lý

5295

98.6 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

6134

Hồ sơ đã xử lý

6035

99.3 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

6393

Hồ sơ đã xử lý

6093

99.1 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5536

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.8 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6892

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1985

Hồ sơ đã xử lý

2013

99.5 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 12/11/2019)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Trực Ninh 984 0 984 736 267 5 99,50% 4 0 1 12
UBND thị trấn Cát Thành 1 0 1 1 0 0 100,00% 0 0 1 0
UBND thị trấn Cổ Lễ 3 2 1 1 0 0 100,00% 0 3 0 0
UBND Thị trấn Ninh Cường 8 8 0 0 0 0 -- 0 8 0 0
UBND xã Liêm Hải 112 0 112 92 17 2 98,20% 0 11 0 0
UBND xã Phương Định 12 11 1 0 0 0 -- 0 12 0 0
UBND xã Trực Cường 2 1 1 0 0 0 -- 0 2 0 0
UBND xã Trực Đại 4 0 4 4 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Trực Đạo 3 3 0 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND xã Trực Hùng 3 2 1 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND xã Trực Hưng 31 0 31 12 18 1 96,77% 0 0 0 0
UBND xã Trực Khang 1 1 0 0 0 1 0,00% 0 0 0 0
UBND xã Trực Mỹ 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Trực Nội 34 0 34 16 17 5 86,84% 0 2 0 0
UBND xã Trực Thái 10 5 5 0 0 0 -- 0 10 0 0
UBND xã Trực Thắng 5 5 0 0 0 0 -- 0 5 0 0
UBND xã Trực Thanh 2 1 1 1 0 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Trực Thuận 115 0 115 70 31 18 84,87% 0 0 0 0
UBND xã Trực Tuấn 8 0 8 5 0 0 100,00% 0 3 0 0
UBND xã Trung Đông 1 0 1 1 0 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Việt Hùng 8 7 1 0 0 0 -- 0 7 1 0
Top