• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

12084 hồ sơ

Đã xử lý

11259 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5533

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.9 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6880

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

7031

Hồ sơ đã xử lý

6409

99.8 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

7436

Hồ sơ đã xử lý

6942

99.7 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5859

Hồ sơ đã xử lý

6185

96.1 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

6225

Hồ sơ đã xử lý

5074

99.9 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 21/02/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Nam Trực 190 1 189 181 7 0 100,00% 0 1 0 1
UBND thị trấn Nam Giang 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Nam Hồng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Nam Thắng 18 0 18 1 17 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa An 5 5 0 0 0 0 -- 0 5 0 0
UBND xã Bình Minh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Điền Xá 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Đồng Sơn 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Hồng Quang 4 1 3 0 3 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Nam Cường 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Nam Dương 4 0 4 0 0 4 0,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Hải 58 0 58 27 31 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Hoa 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Nam Hùng 171 0 171 148 23 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Lợi 12 12 0 0 0 0 -- 0 12 0 0
UBND xã Nam Mỹ 75 0 75 18 1 56 25,33% 0 0 0 0
UBND xã Nam Thái 151 0 151 141 10 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nam Thanh 81 0 81 46 29 0 100,00% 6 0 0 0
UBND xã Nam Tiến 269 2 267 220 47 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Nam Toàn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Tân Thịnh 161 0 161 152 9 0 100,00% 0 0 0 0
Top