• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

12084 hồ sơ

Đã xử lý

11259 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5533

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.9 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6880

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

7031

Hồ sơ đã xử lý

6409

99.8 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

7436

Hồ sơ đã xử lý

6942

99.7 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5859

Hồ sơ đã xử lý

6185

96.1 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

6225

Hồ sơ đã xử lý

5074

99.9 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 21/02/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND phường Bà Triệu 114 5 109 66 41 0 100,00% 2 5 0 0
UBND phường Cửa Bắc 504 0 504 381 121 1 99,80% 0 0 0 1
UBND phường Cửa Nam 91 0 91 64 18 3 96,47% 6 0 0 0
UBND phường Hạ Long 274 12 262 159 101 2 99,24% 0 10 0 2
UBND phường Lộc Hạ 412 0 412 175 233 3 99,27% 1 0 0 0
UBND phường Lộc Hòa 225 0 225 203 21 0 100,00% 1 0 0 0
UBND phường Lộc Vượng 132 1 131 42 87 0 100,00% 0 2 0 1
UBND phường Mỹ Xá 774 0 774 677 95 2 99,74% 0 0 0 0
UBND phường Năng Tĩnh 375 4 371 195 157 1 99,72% 2 20 0 0
UBND phường Ngô Quyền 65 5 60 39 23 0 100,00% 0 2 1 0
UBND phường Nguyễn Du 161 1 160 126 33 2 98,76% 0 0 0 0
UBND phường Phan Đình Phùng 52 1 51 16 17 9 78,57% 0 10 0 0
UBND phường Quang Trung 466 0 466 417 49 0 100,00% 0 0 0 0
UBND phường Thống Nhất 119 1 118 97 21 0 100,00% 0 1 0 0
UBND phường Trần Đăng Ninh 448 0 448 68 380 0 100,00% 0 0 0 0
UBND phường Trần Hưng Đạo 176 4 172 146 23 0 100,00% 0 7 0 0
UBND phường Trần Quang Khải 184 2 182 161 21 0 100,00% 0 2 0 0
UBND phường Trần Tế Xương 518 0 518 375 143 0 100,00% 0 0 0 0
UBND phường Trường Thi 441 0 441 315 122 4 99,09% 0 0 0 0
UBND phường Văn Miếu 431 2 429 61 353 17 96,06% 0 0 0 0
UBND phường Vị Hoàng 92 0 92 2 90 0 100,00% 0 0 0 0
UBND phường Vị Xuyên 401 0 401 350 51 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Thành phố Nam Định 722 140 582 522 94 0 100,00% 95 0 6 5
UBND xã Lộc An 238 2 236 20 216 0 100,00% 1 1 0 0
UBND xã Nam Phong 10 2 8 0 4 0 100,00% 4 0 2 0
UBND xã Nam Vân 154 57 97 105 48 0 100,00% 0 0 1 0
Top