• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

12084 hồ sơ

Đã xử lý

11259 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5533

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.9 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6880

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

7031

Hồ sơ đã xử lý

6409

99.8 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

7436

Hồ sơ đã xử lý

6942

99.7 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5859

Hồ sơ đã xử lý

6185

96.1 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

6225

Hồ sơ đã xử lý

5074

99.9 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 21/02/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Huyện Hải Hậu 523 75 448 310 1 9 97,19% 201 0 2 0
UBND thị trấn Cồn 6 4 2 0 0 1 0,00% 0 5 0 0
UBND thị trấn Thịnh Long 1 1 0 0 0 1 0,00% 0 0 0 0
UBND Thị trấn Yên Định 53 0 53 44 9 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Hải An 4 4 0 0 0 0 -- 0 4 0 0
UBND xã Hải Anh 339 1 338 291 43 4 98,82% 0 1 0 0
UBND xã Hải Bắc 19 1 18 18 0 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Hải Châu 7 7 0 0 0 0 -- 0 6 1 0
UBND xã Hải Chính 412 0 412 295 102 0 100,00% 15 0 0 0
UBND xã Hải Cường 79 8 71 64 7 0 100,00% 0 8 0 0
UBND xã Hải Đông 76 2 74 72 2 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Hải Đường 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Hải Giang 5 5 0 0 0 0 -- 0 5 0 0
UBND xã Hải Hà 85 0 85 38 24 23 72,94% 0 0 0 0
UBND xã Hải Hòa 3 3 0 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND xã Hải Hưng 2 2 0 0 0 0 -- 0 2 0 0
UBND xã Hải Lộc 9 9 0 0 0 0 -- 0 8 1 0
UBND xã Hải Long 7 7 0 0 0 0 -- 0 7 0 0
UBND xã Hải Lý 8 8 0 0 0 0 -- 0 8 0 0
UBND xã Hải Minh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Hải Nam 12 12 0 0 0 0 -- 0 12 0 0
UBND xã Hải Ninh 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Hải Phong 2 2 0 0 0 0 -- 0 2 0 0
UBND xã Hải Phú 10 10 0 0 0 0 -- 0 10 0 0
UBND xã Hải Phúc 7 7 0 0 0 0 -- 0 7 0 0
UBND xã Hải Phương 14 10 4 3 0 0 100,00% 0 11 0 0
UBND xã Hải Quang 45 0 45 40 5 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Hải Sơn 5 5 0 0 0 0 -- 0 5 0 0
UBND xã Hải Tân 134 1 133 118 15 0 100,00% 0 1 0 0
UBND xã Hải Tây 8 8 0 0 0 0 -- 0 8 0 0
UBND xã Hải Thanh 2 2 0 0 0 0 -- 0 2 0 0
UBND xã Hải Toàn 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Hải Triều 4 4 0 0 0 0 -- 0 4 0 0
UBND xã Hải Trung 98 4 94 38 40 4 95,12% 1 15 0 0
UBND xã Hải Vân 38 2 36 33 3 0 100,00% 0 2 0 0
UBND xã Hải Xuân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
Top