• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

11601 hồ sơ

Đã xử lý

10860 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5533

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.9 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6880

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

7031

Hồ sơ đã xử lý

6409

99.8 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

7439

Hồ sơ đã xử lý

6942

99.7 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5859

Hồ sơ đã xử lý

6185

96.1 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

5742

Hồ sơ đã xử lý

4675

99.9 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 21/02/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND thị trấn Liễu Đề 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND thị trấn Quỹ Nhất 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Huyện Nghĩa Hưng 97 6 91 5 72 0 100,00% 19 0 0 1
UBND thị trấn Rạng Đông 4 4 0 0 0 0 -- 0 4 0 0
UBND xã Nghĩa Bình 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Đồng 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Hải 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Lâm 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Lợi 25 3 22 18 4 0 100,00% 0 3 0 0
UBND xã Nghĩa Phong 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Phú 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Phúc 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Tân 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Thắng 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Thành 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Thịnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Hoàng Nam 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Nam Điền 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Châu 1 1 0 0 0 0 -- 0 0 1 0
UBND xã Nghĩa Hồng 2 2 0 0 0 0 -- 0 2 0 0
UBND xã Nghĩa Hùng 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Lạc 3 3 0 0 0 0 -- 0 3 0 0
UBND xã Nghĩa Minh 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Sơn 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
UBND xã Nghĩa Thái 27 0 27 25 2 0 100,00% 0 0 0 0
UBND xã Nghĩa Trung 1 1 0 0 0 0 -- 0 1 0 0
Top