• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

26281 hồ sơ

Đã xử lý

23987 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

8406

Hồ sơ đã xử lý

6409

99.8 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

8734

Hồ sơ đã xử lý

6942

99.7 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5858

Hồ sơ đã xử lý

6185

99.9 % đúng hạn
Tháng 2
Hồ sơ đã tiếp nhận

9792

Hồ sơ đã xử lý

7464

99.8 % đúng hạn
Tháng 3
Hồ sơ đã tiếp nhận

10631

Hồ sơ đã xử lý

10338

99.8 % đúng hạn
Tháng 4
Hồ sơ đã tiếp nhận

0

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 01/04/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Ban Quản lý các Khu công nghiệp 163 13 150 101 56 0 100,00% 5 0 1 0
Sở Công thương 352 7 345 43 290 0 100,00% 18 0 0 1
Sở Giáo dục và Đào tạo 166 2 164 119 2 0 100,00% 45 0 0 0
Sở Giao thông Vận tải 440 49 391 413 25 0 100,00% 1 0 1 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 52 25 27 26 0 0 100,00% 11 0 15 0
Sở Khoa học và Công nghệ 37 6 31 29 1 0 100,00% 7 0 0 0
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 2026 35 1991 1511 13 0 100,00% 448 0 23 31
Sở Nội vụ 199 14 185 199 0 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1876 68 1808 1705 87 0 100,00% 54 0 26 4
Sở Tài chính 41 3 38 39 0 0 100,00% 0 0 2 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 10240 1000 9240 8334 101 3 99,96% 369 0 1033 400
Sở Thông tin và Truyền thông 17 0 17 14 1 0 100,00% 2 0 0 0
Sở Tư pháp 4500 232 4268 3102 852 0 100,00% 542 4 0 0
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 86 19 67 77 8 0 100,00% 1 0 0 0
Sở Xây dựng 227 18 209 196 6 0 100,00% 25 0 0 0
Sở Y tế 762 236 526 465 47 0 100,00% 214 0 31 5
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Huyện Giao Thủy 1355 61 1294 1239 30 0 100,00% 81 0 5 0
UBND Huyện Hải Hậu 1358 75 1283 870 13 10 98,88% 463 0 2 0
UBND Huyện Mỹ Lộc 191 0 191 161 26 0 100,00% 2 0 0 2
UBND Huyện Nam Trực 390 1 389 339 46 0 100,00% 1 2 0 2
UBND Huyện Nghĩa Hưng 295 6 289 25 229 1 99,61% 39 0 0 1
UBND Huyện Trực Ninh 691 1 690 640 43 3 99,56% 3 0 1 1
UBND Huyện Vụ Bản 575 31 544 311 37 0 100,00% 219 0 7 1
UBND Huyện Xuân Trường 612 71 541 482 50 1 99,81% 78 0 1 0
UBND Huyện Ý Yên 46 0 46 19 1 26 43,48% 0 0 0 0
UBND Thành phố Nam Định 1487 140 1347 1109 198 0 100,00% 138 0 32 10
Top