• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

5536 hồ sơ

Đã xử lý

6113 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

6389

Hồ sơ đã xử lý

6093

99.1 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5533

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.9 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6880

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

7032

Hồ sơ đã xử lý

6409

99.8 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

7440

Hồ sơ đã xử lý

6942

99.7 % đúng hạn
Tháng 1
Hồ sơ đã tiếp nhận

5536

Hồ sơ đã xử lý

6113

96.1 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 25/01/2020)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Ban Quản lý các Khu công nghiệp 44 13 31 39 1 0 100,00% 3 0 1 0
Sở Công thương 75 7 68 21 53 0 100,00% 0 0 0 1
Sở Giáo dục và Đào tạo 28 2 26 27 0 0 100,00% 1 0 0 0
Sở Giao thông Vận tải 212 49 163 205 6 0 100,00% 1 0 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 30 25 5 12 0 0 100,00% 5 0 13 0
Sở Khoa học và Công nghệ 12 6 6 6 1 0 100,00% 5 0 0 0
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 465 35 430 279 7 0 100,00% 151 0 23 5
Sở Nội vụ 94 14 80 62 0 0 100,00% 32 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 570 68 502 526 19 0 100,00% 0 0 23 2
Sở Tài chính 11 3 8 9 0 0 100,00% 0 0 2 0
Sở Tài nguyên và Môi trường 2914 1014 1900 1590 51 5 99,70% 35 6 1151 76
Sở Thông tin và Truyền thông 7 0 7 4 1 0 100,00% 2 0 0 0
Sở Tư pháp 1892 952 940 1147 246 223 86,20% 274 2 0 0
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 42 19 23 36 5 0 100,00% 1 0 0 0
Sở Xây dựng 98 18 80 88 1 0 100,00% 9 0 0 0
Sở Y tế 338 236 102 163 8 0 100,00% 132 0 33 2
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Huyện Giao Thủy 176 61 115 136 20 0 100,00% 15 0 5 0
UBND Huyện Hải Hậu 209 75 134 195 0 9 95,59% 3 0 2 0
UBND Huyện Mỹ Lộc 54 0 54 42 12 0 100,00% 0 0 0 0
UBND Huyện Nam Trực 145 1 144 138 2 0 100,00% 4 0 0 1
UBND Huyện Nghĩa Hưng 46 6 40 0 43 0 100,00% 3 0 0 0
UBND Huyện Trực Ninh 189 1 188 79 3 0 100,00% 105 0 1 1
UBND Huyện Vụ Bản 111 34 77 43 15 0 100,00% 44 0 9 0
UBND Huyện Xuân Trường 146 71 75 117 14 0 100,00% 15 0 0 0
UBND Huyện Ý Yên 10 0 10 4 1 0 100,00% 0 5 0 0
UBND Thành phố Nam Định 404 140 264 278 54 0 100,00% 68 0 1 3
Top