• Đăng nhập
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng
Tình hình xử lý hồ sơ
Đã tiếp nhận

52767 hồ sơ

Đã xử lý

50138 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 6
Hồ sơ đã tiếp nhận

5232

Hồ sơ đã xử lý

5295

98.6 % đúng hạn
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

6134

Hồ sơ đã xử lý

6035

99.3 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

6393

Hồ sơ đã xử lý

6093

99.1 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

5536

Hồ sơ đã xử lý

5369

97.8 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

6892

Hồ sơ đã xử lý

6528

99.6 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1985

Hồ sơ đã xử lý

2013

99.5 % đúng hạn
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÁC ĐƠN VỊ TRONG TỈNH
(Số liệu tự động cập nhật vào 0h00 ngày 12/11/2019)
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại/Rút HS
Tổng số Kỳ trước Trong kỳ Trước hạn Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
Ban Quản lý các Khu công nghiệp 479 0 479 372 115 0 100,00% 3 0 1 0
Sở Công thương 210 0 210 189 5 5 97,49% 5 0 0 11
Sở Giáo dục và Đào tạo 683 0 683 551 123 1 99,85% 4 0 0 4
Sở Giao thông Vận tải 828 0 828 667 161 0 100,00% 2 0 2 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư 114 0 114 96 1 0 100,00% 9 0 21 2
Sở Khoa học và Công nghệ 272 0 272 253 63 7 97,83% 7 0 0 1
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 629 0 629 579 27 1 99,84% 11 0 23 14
Sở Nội vụ 625 0 625 610 20 1 99,84% 1 0 0 0
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6165 0 6165 5852 176 0 100,00% 123 0 6 27
Sở Tài chính 139 0 139 139 3 7 95,30% 3 0 2 2
Sở Tài nguyên và Môi trường 13130 0 13130 10801 438 1 99,99% 200 1 558 1730
Sở Thông tin và Truyền thông 68 0 68 68 0 0 100,00% 0 0 0 0
Sở Tư pháp 8291 0 8291 6379 1361 127 98,39% 434 2 0 0
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 340 0 340 300 35 0 100,00% 7 0 0 0
Sở Xây dựng 665 0 665 665 20 1 99,85% 18 0 0 7
Sở Y tế 1637 0 1637 1399 37 0 100,00% 204 0 15 32
Thanh tra tỉnh 0 0 0 0 0 0 -- 0 0 0 0
UBND Huyện Giao Thủy 2900 0 2900 2506 318 42 98,53% 24 1 5 6
UBND Huyện Hải Hậu 2944 0 2944 2809 104 46 98,45% 35 0 2 1
UBND Huyện Mỹ Lộc 870 0 870 796 60 7 99,19% 3 0 0 5
UBND Huyện Nam Trực 1561 0 1561 1288 177 0 100,00% 93 0 1 2
UBND Huyện Nghĩa Hưng 1286 0 1286 481 795 8 99,38% 3 0 0 0
UBND Huyện Trực Ninh 984 0 984 736 267 5 99,50% 4 0 1 12
UBND Huyện Vụ Bản 1439 0 1439 1262 237 31 97,97% 36 0 7 28
UBND Huyện Xuân Trường 2849 0 2849 2344 526 12 99,58% 46 0 5 7
UBND Huyện Ý Yên 463 0 463 62 75 337 28,90% 0 0 0 6
UBND Thành phố Nam Định 3187 0 3187 2521 623 0 100,00% 53 0 0 32
Top