• Đăng nhập
    • Đăng nhập qua Cổng DVC Quốc gia
    • Đăng ký
Hướng dẫn sử dụng

Tình hình xử lý hồ sơ Sở Ban Ngành tháng 04 năm 2019

Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đúng hạn Tỉ lệ đúng hạn
Sở Tài chính 24 24 24 100%
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 28 30 30 100%
Sở Kế hoạch và Đầu tư 9 7 7 100%
Sở Giáo dục và Đào tạo 35 32 32 100%
Sở Nội vụ 53 69 69 100%
Sở Lao động Thương binh và Xã hội 51 58 57 98,3%
Sở Khoa học và Công nghệ 8 93 92 98,9%
Sở Y tế 127 54 54 100%
Sở Tài nguyên và Môi trường 1198 817 817 100%
Sở Công thương 22 19 19 100%
Sở Xây dựng 66 93 93 100%
Sở Nông nghiệp & PTNT 606 587 587 100%
Sở Giao thông Vận tải 60 71 71 100%
Sở Tư pháp 653 523 523 100%
Sở Thông tin và Truyền thông 3 4 4 100%
Thanh tra tỉnh 0 0 0 --
Ban Quản lý các KCN 52 63 63 100%
Cục Thuế tỉnh 0 0 0 --
UBND Thành phố Nam Định 222 229 229 100%
UBND Huyện Hải Hậu 293 301 300 99,7%
UBND Huyện Giao Thủy 258 169 169 100%
UBND Huyện Trực Ninh 93 66 66 100%
UBND Huyện Vụ Bản 101 89 82 92,1%
UBND Huyện Mỹ Lộc 72 72 71 98,6%
UBND Huyện Xuân Trường 283 194 193 99,5%
UBND Huyện Nam Trực 167 166 166 100%
UBND Huyện Ý Yên 77 89 15 16,9%
UBND Huyện Nghĩa Hưng 112 69 69 100%
Top